Leveringen - 493620-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Brighton: Speciale software voor de industrie

2018/S 216-493620

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
University of Sussex
Sussex House, Falmer
Brighton
BN1 9RH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Anna Robson
E-mail: suppliers@sussex.ac.uk
NUTS-code: UKJ21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sussex.ac.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Current Research Information System (CRIS)

Referentienummer: US_18003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The University seeks a Current Research Information System (CRIS) which will enable the institution to:

— enable the University to effectively manage its research outputs (including Open Access),

— support the University’s submission for the next REF,

— provide the highest quality user experience for our staff.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

As detailed in main body of this Notice.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 85
Prijs - Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 037-080151
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: US_18003
Benaming:

Current Research Information System (CRIS)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Digital Science Research and Solutions
274165481
Massachusetts Ave
Cambridge MA
Verenigde Staten
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
University of Sussex
Sussex House, Falmer
Verenigd Koninkrijk
E-mail: suppliers@sussex.ac.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
University of Sussex
Falmer
Brighton
BN1 9RH
Verenigd Koninkrijk
E-mail: suppliers@sussex.ac.uk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
University of Sussex
Falmer
Brighton
BN1 9RH
Verenigd Koninkrijk
E-mail: suppliers@sussex.ac.uk

Internetadres: http://www.sussex.ac.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018