Szolgáltatások - 493624-2022

09/09/2022    S174

Magyarország-Debrecen: Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat

2022/S 174-493624

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Szandra
E-mail: szabo.szandra@fin.unideb.hu
Telefon: +36 5251270074284
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-1145 DE MK okt. szolg. repülőmérnöki szak

Hivatkozási szám: EKR001117912022
II.1.2)Fő CPV-kód
80650000 Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

DEK-1145 DE MK-n megvalósuló elméleti és gyakorlati oktatási szolgáltatás beszerzése (repülőmérnöki szak)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 604 980 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80650000 Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen és környéke

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes Ajánlattevő - az Ajánlatkérő eltérő oktatási félévre és hallgatói létszámra vonatkozó konkrét megrendelései alapján - az Ajánlatkérő által meghatározottak szerint a Debreceni Egyetem Műszaki Karon megvalósuló repülőmérnöki (Professional Pilot) (angol nyelven) nappali alapképzésben elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat meghatározott keretmennyiség erejéig ellátja.

Keretmennyiség: a szerződés maximálisan 60 fő/félév évfolyamonként, összesen 1680 fő/48 hónap.

További részletek a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban és keretmegállapodás tervezetben.

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt, egyéni döntése alapján jogosult az Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum +420 fő mennyiségi opció lehívására. Az opcionális mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, így a le nem hívott opcionális mennyiség Ajánlatkérővel szemben kárként nem érvényesíthető.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) A szerződés meghosszabbítható

Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal a keretmegállapodás lejárta előtt, a keretmegállapodás időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani. A keretmegállapodás időtartamának hosszabbítása nem jelent mennyiségbeli növekedést.

Az ajánlattevő nem jogosult többváltozatú (alternatív) ajánlatot tenni.

Az eljárás egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul és a megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdésének a) pontja alapján közvetlen megrendeléssel kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési szempontok:

1. M.1.) minimumkövetelményként előírt szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember repült óra többlettapasztalata a kötelezően előírt minimum 15 000 órát meghaladó óraszám (min. 0 óra max. 5 000 óra) - Súlyszám: 10.

2. M.1.) minimumkövetelményként előírt szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember (1 fő) repülésoktatási tevékenységéből származó repült óra többlettapasztalata a kötelezően előírt minimum 2 000 órát meghaladó óraszám (min. 0 óra max. 500 óra) - Súlyszám: 10.

3. M.3.) pont szerinti üzemképes és teljesítésre alkalmas Airbus A320 Full Flight Simulator (FFS) repülőszimulációs oktatóeszköz esetében az 1.9 standardnál magasabb standard vállalása (igen/nem) - Súlyszám: 10.

4. Bruttó ajánlati ár (fő/félév/HUF) - Súlyszám: 70.

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Módszerek: ár fordított arányosítás; a 1. és 2 minőségi krit. egyenes arányosítás, 3. pontozás.

Az ajánlati árat bruttóban egy félévre és egy főre vetítve kell megadni. A szolgáltatás tárgyi adómentes szolgáltatás, 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) bekezdés j) pontja alapján.

A nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszert a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útmutatója tartalmazza.

Az értékelési szempontok vonatkozásában az 1. és 2. értékelési szempont esetében az alkalmasság körében bemutatott szakemberek közül egy szakembert szükséges bemutatni az értékelés körében. Az értékelési szempont alátámasztására AT-nek kötelező megadni a szakember nevét, értékelésre kerülő többlettapasztalatát. A 3. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlott szimulátor standardjáról AT-nek kötelező nyilatkoznia.

A fentiek tekintetében AK nyilatkozatmintákat bocsát az AT-k rendelkezésére. AK rögzíti, hogy a szakember megnevezése és a standard a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint nem hiánypótolható.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 150-430389
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

DEK-1145 DE MK okt. szolg. repülőmérnöki szak

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/08/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PHARMAFLIGHT Aviation Academy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 27866133209
Postai cím: Szatke Ferenc Utca 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: kft@pharmaflight.hu
Telefon: +36 52870270
Fax: +36 52870271
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 604 980 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 5 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Oktatótermek és szimulátorok bérlete

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő és Nyertes Ajánlattevő:

PHARMAFLIGHT Aviation Academy Kft. (4030 Debrecen, Szatke Ferenc utca 1.; 27866133-2-09)

A hirdetmény V.2.4) pontjának kiegészítése: az opcióval növelt végleges összérték 8 494 980 000,- HUF.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/09/2022