Leveringen - 493625-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Winchester: Tapijtstof

2018/S 216-493625

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hampshire County Council
The Castle
Winchester
SO23 8UJ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: lesley.tollefsen@hants.gov.uk
NUTS-code: UKJ3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hants.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.in-tendhost.co.uk/hampshire

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for the Supply and Installation of Flooring

Referentienummer: CC13004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39531400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Framework for the supply and installation of flooring. The framework will commence on 1.11.2018 and will be for a period of 4 years.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply and Installation of Flooring to Contracting Authorities located in Hampshire, Dorset, West Sussex and East Sussex

Perceel nr.: Lot 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39531400
39531400
39531400
39531400
39531400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK
NUTS-code: UKJ
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and Installation of Flooring to include Vinyl, Carpet, Carpet tiles, Lino and Safety Flooring (including Altro) and Wood to Contracting Authorities located in Hampshire, Dorset, West Sussex and East Sussex.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply and Installation of Flooring to Contracting Authorities located outside of Hampshire, Dorset, West Sussex and East Sussex

Perceel nr.: Lot 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39531000
39531000
39531000
39531000
39531000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKG
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and Installation of Flooring to include: Vinyl, Carpet, Carpet Tiles,Lino, Safety Flooring (To include Altro) and wood to Contracting Authorities located outside of Hampshire, Dorset, West Sussex and East Sussex.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 168-382120
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CC13004
Perceel nr.: Lot 1
Benaming:

Framework agreement for the Supply and Installation of Flooring to Contracting Authorities located in Hampshire, Dorset, West Sussex and East Sussex

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DGK Flooring Ltd
Fleet
GU51 1BW
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKJ
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Endura Flooring Contractors Ltd
Aldermarston
RG7 8NA
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKJ
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Justfloors Ltd
Romsey
SO51 0HR
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKJ
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Marisco South Ltd
Bournemouth
BH11 8JY
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Woodhams M.E.C Trading as Woodhams Group
Fleet
GU51 1AE
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKJ
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CC13004
Perceel nr.: Lot 2
Benaming:

Framework Agreement for the Supply and Installation of Flooring to Contracting Authorities Located Outside of Hampshire, Dorset, West Sussex and East Sussex

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DGK Flooring Ltd
Fleet
GU51 1BW
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKJ
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Justfloors Ltd
Romsey
SO51 0HR
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKJ
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Marisco South Ltd
Bournemouth
BH11 8JY
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Woodhams M.E.C Trading as Woodhams Group
Fleet
GU51 1AE
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKJ
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Lesley Tollefsen
County Supplies
Winchester
SO23 9NR
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.hants.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Lesley Tollefsen
County Supplies
Winchester
SO23 9NR
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.hants.gov.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018