Leveringen - 493629-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Malta-Blata Bajda: Servers

2018/S 216-493629

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Malta Information Technology Agency MITA
Gattard House, National Road
Blata Bajda
HMR 9010
Malta
Telefoon: +356 21234710
E-mail: cmd.mita@gov.mt
Fax: +356 21234701
NUTS-code: MT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Malta Information Technology Agency
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ICT

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Servers and Related Maintenance and Support — T040/18

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of a number of servers and related maintenance and support, to replace the current Government Email platform from Exchange 2010 to Exchange 2016.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 255 676.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of a number of servers and related maintenance and support, to replace the current Government Email platform from Exchange 2010 to Exchange 2016.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

4 servers.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operational Programme I - European Structural and Investment Funds 2014-2020

“Fostering a competitive and sustainable economy to meet our challenges”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 097-221005
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fgl Information Technology Ltd
C 31198
Forestals, Mriehel By-Pass, Mriehel
Birkirkara [Birkirkara]
BKR 3000
Malta
Telefoon: +356 23436236
E-mail: gdimech@forestals.com
Fax: +356 21344709
NUTS-code: MT

Internetadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 255 676.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Payment options: no payment for documentation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Public Contracts Review Board
Notre Dame Ditch
Floriana
FRN 1601
Malta
Telefoon: +356 21239095
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018