Leveringen - 493645-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dresden: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2018/S 216-493645

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landeshauptstadt Dresden, GB Ordnung und Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutzamt
Postfach 120020
Dresden
01001
Duitsland
Telefoon: +49 3518155-485
E-mail: gkothe@dresden.de
Fax: +49 3518155-296
NUTS-code: DED21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dresden.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tagesdienstanzüge

Referentienummer: 2018-3753-00002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kauf und Lieferung von Tagesdienstanzügen für die Feuerwehr der Landeshauptstadt Dresden

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 329 008.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18113000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landeshauptstadt Dresden, 3754 Brand- und Katastrophenschutzamt

Scharfenberger Straße 47

01139 Dresden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ca. 140 Blousons Feuerwehr und ca. 140 Cargohosen Feuerwehr, ca. 1950 Arbeitsjacken Feuerwehr mit Stoff nach DIN EN ISO 11612 und EN 340 oder gleichwertig und ca. 1950 Cargohosen Feuerwehr mit Stoff nach DIN EN ISO 11612 und EN 340 oder gleichwertig

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Musterbewertung / Weging: 50,00
Prijs - Weging: 50,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Leistungszeitraum vom 1.11.2018 bis 31.12.2020. Der Vertrag verlängert sich automatisch um 12 Monate, wenn er nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Er endet spätestens am 31.12.2021

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 107-243411
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Tagesdienstanzüge

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Büttner GmbH
Ebersbacher Str. 89
Aschaffenburg
63743
Duitsland
Telefoon: +49 6021920080
E-mail: vertrieb@buettner-dienstkleidung.de
Fax: +49 60219200840
NUTS-code: DE261
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 329 008.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Besucheranschrift: Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
Telefoon: +49 341977-1040
Fax: +49 341977-1049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Gemäß § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des Vertrages 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro
PF120020
Dresden
01001
Duitsland
Telefoon: +49 351488-3787
E-mail: rscholz@dresden.de
Fax: +49 351488-3743

Internetadres: www.evergabe.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018