Leveringen - 493647-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bünde: Brandbluswagens

2018/S 216-493647

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Bünde æ Feuerwache
Dünner Straße 20
Bünde
32257
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle
Telefoon: +49 5223 / 161-334
E-mail: zvs@buende.de
Fax: +49 5223 / 161-351
NUTS-code: DEA43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.buende.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Fahrgestells mit Umbau zu einem Gerätewagen-Logistik (GW-L)

Referentienummer: 18/29-p
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung eines Fahrgestells mit Umbau zu einem Gerätewagen-Logistik (GW-L) nach DIN 14555-22 und feuerwehrtechnische Beladung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 247 618.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
34139100
34200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA43
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Bünde – Feuerwache – Dünner Straße 20 32257 Bünde; Lieferung des Fahrzeugs zum noch zu benennenden Ausbau-/Aufbauhersteller innerhalb Europas

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Fahrgestell für ein GW-L2 (Technik)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kofferaufbau/Ausbau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
34200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA43
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Bünde – Feuerwache – Dünner Straße 20 32257 Bünde; Abnahme und Übergabe des Fahrzeugs findet bei dem jeweiligen Ausbau-/Aufbauhersteller statt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kofferaufbau/Ausbau zu einem Gerätewagen-Logistik (GW-L)

Nach DIN 14555-22

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
35110000
35800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA43
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Bünde – Feuerwache – Dünner Straße 20 32257 Bünde; Lieferung der feuer wehrtechnischen Beladung zum noch zu benennenden Ausbau-/Aufbauhersteller innerhalb Europas

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Feuer wehrtechnische Beladung

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 145-331348
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18/29
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fahrgestell

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 1
Bielefeld
33719
Duitsland
NUTS-code: DEA41
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18/29
Perceel nr.: 2
Benaming:

Kofferaufbau/Ausbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Meindl Fahrzeugbau GmbH
Hildesheimer Straße 27
Hameln
31789
Duitsland
NUTS-code: DE923
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 113 718.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18/29
Perceel nr.: 3
Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Carl Henkel GmbH & Co. KG
Artur-Ladebeck-Straße 192
Bielefeld
33647
Duitsland
NUTS-code: DEA41
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPWYDM9CDJ

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Albert-Thaer-Straße 9
Münster
48147
Duitsland
Fax: +49 251411-2165
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Albert-Thaer-Straße 9
Münster
48147
Duitsland
Fax: +49 251411-2165
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018