Leveringen - 493660-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2018/S 216-493660

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DP „Fond zatvorno delo“
129009070
bul. „Gen. N. Stoletov“ No. 26
Sofiya
1309
Bulgarije
Contactpersoon: Ilcho Lazarov
Telefoon: +359 29319295
E-mail: gu@dpfzd.com
Fax: +359 24916063
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.dpfzd.com/

Adres van het kopersprofiel: https://www.dpfzd.com/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop/dostavka-na-stroitelni-materiali-za-nuzhdite-na-dpfzd-po-obosobeni-pozitsii/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: подобряване на условията за изпълнение на наказанията

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД“ по обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД“ по обособени позиции, както следва:

— поз. 1 „Доставка на строителни материали, изделия и ръчни инструменти“,

— поз. 2 „Доставка на материали, изделия и оборудване, част „В и К и отопление“,

— поз. 3 „Доставка на материали и изделия част „Електро“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 772 549.71 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на строителни материали, изделия и ръчни инструменти“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Затворите и затворническите общежития в Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Възложителят е посочил прогнозни бройки на стоките, описани в техническата спецификация, които ще поръча в зависимост от потребностите си.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на материали, изделия и оборудване, част „ВиК и отопление“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Затворите и затворническите общежития в Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Възложителят е посочил прогнозни бройки на стоките, описани в техническата спецификация, които ще поръча в зависимост от потребностите си.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на материали и изделия, част „Електро“

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Затворите и затворническите общежития в Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Възложителят е посочил прогнозни бройки на стоките, описани в техническата спецификация, които ще поръча в зависимост от потребностите си.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 160-366501
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-4428-1
Perceel nr.: 1
Benaming:

„Доставка на строителни материали, изделия и ръчни инструменти“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Професионал ЕООД
104594042
ул. Никола Габровски № 69
В. Търново
5000
Bulgarije
Telefoon: +359 62642880
E-mail: profesional_eood@abv.bg
Fax: +359 62642880
NUTS-code: BG321
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 540 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 515 037.42 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-4174-32
Perceel nr.: 2
Benaming:

„Доставка на материали, изделия и оборудване, част „ВиК и отопление“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Професионал ЕООД
104594042
ул. Никола Габровски № 69
В. Търново
5000
Bulgarije
Telefoon: +359 62642880
E-mail: profesional_eood@abv.bg
Fax: +359 62642880
NUTS-code: BG321
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 130 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 998.34 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-4450-1
Perceel nr.: 3
Benaming:

„Доставка на материали и изделия, част „Електро“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Електро плюс ООД
115627440
ул. Св. Пимен Зографски № 4
София
1172
Bulgarije
Telefoon: +359 28625277
E-mail: sofia@electroplus.net
Fax: +359 28625288
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 130 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 513.95 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок на основание чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018