Leveringen - 493661-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Bedrijfsmachines

2018/S 216-493661

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Valsts izglītības attīstības aģentūra
90001800413
Vaļņu iela 1
Rīga
LV-1050
Letland
Contactpersoon: Gatis Zvaigzne
Telefoon: +371 67785410
E-mail: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv
Fax: +371 67814344
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.viaa.gov.lv

Adres van het kopersprofiel: http://viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/viaa_centr_iepirkumi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros

Referentienummer: VIAA 2018/47 ERAF KLT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 387.32 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metāla galdi, plaukti un skapji

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valteru iela 6, Kandava, LV-3120.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metināšanas un lodēšanas aprīkojums

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valteru iela 6, Kandava, LV-3120.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sporta inventārs

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valteru iela 6, Kandava, LV-3120.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 120-272575
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Metāla galdi, plaukti un skapji

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Sentios" un UAB "Sentios"
40103868193
Pulkveža Brieža iela 3–4
Rīga
LV-1010
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Metināšanas un lodēšanas aprīkojums

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Sentios" un UAB "Sentios"
40103868193
Pulkveža Brieža iela 3–4
Rīga
LV-1010
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 478.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Sporta inventārs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Rantzows Sport"
40003528045
Zāļu iela 6
Rīga
LV-1004
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 909.32 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

SIA "Sentios" iesniedza piedāvājumu kā piegādātāju apvienība kopā ar UAB "Sentios".

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018