Leveringen - 493664-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Leiden: Divers meubilair en uitrusting

2018/S 216-493664

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Naturalis Biodiversity Center
41647282
Vondellaan 55
Leiden
2332 AA
Nederland
Contactpersoon: Mark Kamminga
Telefoon: +31 715687600
E-mail: aanbesteding@naturalis.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.naturalis.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Museum en onderzoeksinstelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interieurbouw

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39150000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de interieurbouw in het nieuwe museum van Naturalis. Het betreft hier de engineering, bouw en installatie van maatwerk vaste inrichting zoals banken, balies, kasten, winkel, restaurant en een koffiepunt

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 558 860.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39170000
39110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL337
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft de engineering, bouw en installatie van zitbanken, informatiebalie, kastenwand, lockers, garderobe, winkelinrichting, uitgiftebuffet restaurant.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 100-227888
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Interieurbouw

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Keijsers Interiors
61043672
Keizersveld 61 A
Venray
5803 AP
Nederland
Telefoon: +31 773974100
E-mail: info@keijsersinteriors.com
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.keijsersinteriors.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 558 860.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Prins Clauslaan 60
's-Gravenhage
2595 AJ
Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018