Leveringen - 493674-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Stara Zagora: Medische verbruiksartikelen

2018/S 216-493674

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Trakiyski universitet
123024538
Studentski grad
Stara Zagora
6000
Bulgarije
Contactpersoon: Gergana Malamova
Telefoon: +359 42699270
E-mail: malamova@uni-sz.bg
Fax: +359 42672009
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://uni-sz.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Поръчката е обособена в позиции:

Обособена позиция № 1 „Реактиви“;

Обособена позиция № 2 „Консумативи“;

Обособена позиция № 3 „Лабораторна стъклария, медицински, лабораторни продукти“;

Обособена позиция № 4 „Хранителни среди: филтри“;

Обособена позиция № 5 „Тестове за молекулярна биология“;

Обособена позиция № 6 „Китове“;

Обособена позиция № 7 „Реактиви за апарат KjeltecTM 8400“;

Обособена позиция № 8 „Реактиви за апарат HPLC“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Конц. сярна киселина - 1 л – 18; 2. Конц. солна киселина - 1 л – 1; 3. Натриева основа, перли, ч.з.а - 1 кг – 7; 4. Натриева основа, люспи, ч.з.а. - 1 кг – 1; 5. Калиева основа, чза - 1 кг – 1; 6. Калиева основа, пелети, Eur.Ph., BP, чист за анализ - 1 кг – 1; 7. Железен сулфат - 1 кг – 1; 8. Диетилов етер - 1 л – 19; 9. Петролев етер 40-60 0 - 1 л – 6; 10. Етилов алкохол 96 % - 1 л – 44. 11. Амонячна вода 25 % - 1 л – 21; 12. Ацетон - 1 л – 1; 13. Формалин 5 л – 7; 14. Пропионова киселина - 100 мл – 1; 15. Ледена оцетна киселина - 1 л – 1; 16. Нафталин – брой – 50; 17. Водороден пероксид - 1 л – 5; 18. Йодна тинктура - 250 мл – 3; 19. Разтвор на Тюрк 250 мл – 3; 20. 1 % разтвор на Новокаин - 250 мл - 2; 21. Адреналин 0.1 %, ампула, 1мл - 10 бр./оп - 4 оп.; 22. Ацетилхолин - 100 мл – 1; 23. Хипофизин - 50 мл – 1; 24. Хепарин, ампули 25 000 IU/ 5 мл - 5 мл/ампула – 20; 25. Неслеров реактив - 250 мл. – 10; 26. Натриев хлорид - 1 кг – 1; 27. Фенол - 300 гр. – 5; 28. Трихлороцетна кисели

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Филтърна хартия, обикновена, 50/50 см - 1 кг – 2; 2. Филтър жълта лента ? 125 мм - 100 бр./оп. – 4; 3. Филтър жълта лента ? 110 мм - 100 бр./оп. – 3; 4. Епруветки тип епендорф, 1.5 мл - 500 бр./оп. – 2; 5. Кювети за UV/VIS - 100 бр./оп. – 4; 6. Накрайници за автоматични пипети без филтър 10 -100 μl - 1000 бр./оп. – 1; 7. Накрайници за автоматични пипети без филтър 100 -1000 μl - 1000 бр./оп. – 1; 8. Парафилм – опаковка – 1; 9. Капачни на винт със силиконови септи за HPLC (red PTFE/ white silicone, blue short screw- thread PP cap, 6 mm center hole) - 100 бр./oп. – 3; 10. Праймери за PCR амплификация – брой – 2; 11. Мембранни филтри, 0.45 μm, 47 mm, стерилни - 100 бр./оп. – 100; 12. Пластмасови стерилни петрита, 90 мм - 480 бр./кашон – 1; 13. Стерилни накрайници с филтър до 1000 μl - 96 бр./оп. – 9; 14. Стерилни накрайници до 200 μl - 96 бр./оп. – 5; 15. Накрайници за автоматични пипети- бели/обем 0-10мкл. - 1000 бр./оп. – 1; 16. Накрайници за автоматични пипети- жълти/обем 20-200мкл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лабораторна стъклария, медицински, лабораторни продукти

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Блюдо петри стъкло ? 40 – брой – 25; 2. Блюдо петри стъкло ? 50 – брой – 40; 3. Блюдо петри стъкло ? 60 – брой – 11; 4. Блюдо петри стъкло ? 80 – брой – 5; 5. Блюдо петри стъкло ? 100 – брой – 12; 6. Блюдо петри стъкло ? 120 – брой – 2; 7. людо петри стъкло ? 150 – брой – 2; 8. Пинсета хирургична, със закривен връх – брой – 3; 9. Пинсета хирургична, с прав връх – брой – 4; 10. Хирургичен скалпел, коремчест – брой – 8; 11. Спринцовки, 5 мл - 100 бр./оп. – 4; 12. Игли, инжекционни, 18G - 100 бр./оп. – 4; 13. Игли, инжекционни, 20G - 100 бр./оп. – 4

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тестове за молекулярна биология

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Рестрикционни ензими – брой – 2; 2. Рестрикционен ензим Ndel, 2000 единици брой – 1; 3. Рестрикционен ензим Ncol, 600 единици – брой – 1; 4. Рестрикционен ензим Mboll, 600 единици – брой – 1; 5. Рестрикционен ензим EcoRI, 15000 единици – брой - 1

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за апарат KjeltecTM 8400

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Конц. сярна киселина MERCK или еквивалент - 2.5 л – 1; 2. Конц. солна киселина MERCK или еквивалент - 2.5 л - 1

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за апарат HPLC

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Метанол MERCK или еквивалент за HPLC - 2.5 л - 4

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 147-336094
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Консумативи

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Лабораторна стъклария, медицински, лабораторни продукти

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Тестове за молекулярна биология

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Реактиви за апарат KjeltecTM 8400

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Реактиви за апарат HPLC

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Всички документи в настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора в основно меню „Профил на купувача", на адрес:

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180705CYoD1816045

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
Студентски град
Стара Загора
6000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018