Leveringen - 493675-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Oelsnitz/Vogtl.: Brandbluswagens

2018/S 216-493675

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl.
Markt 1
Oelsnitz/Vogtl.
08606
Duitsland
Contactpersoon: Frau Birgit Thomas SG Ordnungsamt
Telefoon: +49 3742173140
E-mail: thomas@oelsnitz.de
Fax: +49 3742173111
NUTS-code: DED44

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oelsnitz.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung Gerätewagen-Logistik (GW-L 2)

Referentienummer: 32.20.130.0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung Gerätewagen-Logistik (GW-L 2)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 299 534.71 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED44
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oelsnitz/Vogtl., DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aufbau eines Gerätewagen – Logistik, mit maschineller Zugeinrichtung und Zusatzbeladung, Technische Hilfeleistung nach den Normen DIN EN 1846 Teil 1-3, DIN 14502 - 2, DIN 14584, DIN 14555 - 1, DIN 14686, DIN 14530 - 27 Tabelle 1 gemäß unserem Leistungsverzeichnis sowie allen mit geltenden Normen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 148-338200
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 264825
Benaming:

Beschaffung Gerätewagen-Logistik (GW-L 2)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hensel Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 2
Waldbrunn
97295
Duitsland
E-mail: info@hensel-fahrzeugbau.de
NUTS-code: DED44
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 534.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Freistaates Sachsen Landesdirektion Leipzig
Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
E-mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018