Leveringen - 493679-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Personenwagens

2018/S 216-493679

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Empresa de Transformación Agraria S. A., S. M. E., M. P., (TRAGSA)
A28476208
C/ Maldonado, 58
Madrid
28006
Spanje
Contactpersoon: Empresa de Transformación Agraria S. A., S. M. E., M. P., (TRAGSA)
Telefoon: +34 913963667
E-mail: contratacion@tragsa.es
Fax: +34 913969172
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tragsa.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación del arrendamiento de vehículos sin conductor (todo terreno, furgoneta y turismo)

Referentienummer: TSA000065276
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación del arrendamiento de vehículos sin conductor (todo terreno, furgoneta y turismo).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ámbito del contrato: Islas Canarias.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación del arrendamiento de vehículos sin conductor (todo terreno, furgoneta y turismo).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Descuento por períodos de alquiler totales / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Volumen de la flota / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 87
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 278.757 - 50.878
Benaming:

Contratación del arrendamiento de vehículos sin conductor (todo terreno, furgoneta y turismo)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Northgate España Renting Flexible, S. A.
A28659423
Avenida Isac Newton, 3, Parque Empresarial La Carpetanía
Getafe (Madrid)
28906
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales — Secretaría
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28071
Spanje
Telefoon: +34 913491319
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Secretaría
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28071
Spanje
Telefoon: +34 913491319
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018