Leveringen - 493685-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Zwolle: Software en informatiesystemen

2018/S 216-493685

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
192100531
Lubeckplein 2
Zwolle
8017 JZ
Nederland
Contactpersoon: Sandra de Lange
Telefoon: +31 880645555
E-mail: sdelange@gblt.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gblt.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding belastingapplicatie GBLT

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

GBLT staat op het punt om haar belastingsysteem opnieuw aan te besteden. De directe aanleiding voor deze vervanging is het feit dat de contracttermijn voor het gebruik van het huidige systeem in 2019 afloopt. GBLT streeft ernaar om bij deze aanbesteding nieuwe eisen en wensen te formuleren t.a.v. de functionaliteit van het systeem. Tevens streeft zij ernaar om meer mogelijkheden te krijgen om het systeem beter en flexibeler te laten aansluiten op de actuele en toekomstige ontwikkelingen. Als eerste stap in dit verband voert GBLT een marktconsultatie uit.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nader te bepalen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit systeem / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit implementatie / Weging: 40
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 137-312403
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedende dienst heeft na kennisname van de ontvangen Inschrijvingen besloten om de aanbesteding in te trekken. De onderbouwing van dit besluit is aan de betrokken Inschrijvers bekend gemaakt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
GBLT
Lübeckplein 2
Zwolle
Nederland
E-mail: info@gblt.nl

Internetadres: http://www.gblt.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018