Leveringen - 493687-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Utrera: Labels

2018/S 216-493687

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir
Q4100710E
Avenida Brigadas Internacionales, s/n
Utrera
41710
Spanje
Contactpersoon: Mar Reina Catalán
Telefoon: +49 955839100
E-mail: contratacionadmin.hcu.sspa@juntadeandalucia.es
Fax: +49 955839147
NUTS-code: ES618

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://epsbg.junta-andalucia.es/epsbg/contratacion_administrativa/contratacion_administrativa.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de etiquetas de impresión térmica de identificación de usuarios para los hospitales de alta resolución dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Referentienummer: 2018/PA-32-0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199760
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de etiquetas de impresión térmica de identificación de usuarios para los hospitales de alta resolución dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES61
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de etiquetas de impresión térmica de identificación de usuarios para los hospitales de alta resolución dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas / Weging: 45
Kostencriterium - Naam: Pedido mínimo / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 126-287444
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Suministro de etiquetas de impresión térmica de identificación de usuarios para los hospitales de alta resolución dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir
Utrera
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Utrera
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018