Leveringen - 493702-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Maastricht: Medische apparatuur

2018/S 216-493702

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Academisch ziekenhuis Maastricht
14124959
P. Debyelaan 25
Maastricht
6229 HX
Nederland
Contactpersoon: Lisette Orgelist
Telefoon: +31 43874850
E-mail: lisette.orgelist@mumc.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mumc.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=80767

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huur- en serviceovereenkomst saturatiemonitoring in de thuissituatie (ziekenhuisverplaatste zorg)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om een huur- servicecontract van 2 jaar met twee maal één optie jaar aan te gaan met een leverancier die saturatie monitoren voor de thuissituatie levert.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om een huur- servicecontract van 2 jaar met twee maal één optie jaar aan te gaan met een leverancier die saturatie monitoren voor de thuissituatie levert.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 104-237135
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vivisol Nederland B.V.
Swaardvenstraat 27
Tilburg
5048 AV
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Limburg
Maastricht
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Commissie van aanbestedingsexperts
Den Haag
Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018