Leveringen - 493712-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Sevran: Diverse constructiestructuren

2018/S 216-493712

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Sevran
28 avenue du Général Leclerc
Sevran
93270
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique-service marchés publics
Telefoon: +33 149365234
E-mail: grp_marches_publics@ville-sevran.fr
Fax: +33 149365218
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-sevran.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches.maximilien.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et pose d'une structure légère pour couvrir et fermer la piste de Rink Hockey au stade Jean Guimier

Referentienummer: FS18-016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44112000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et pose d'une structure légère pour couvrir et fermer la piste de Rink Hockey au stade Jean Guimier.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 199 600.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose d'une structure légère pour couvrir et fermer la piste de Rink Hockey au stade Jean Guimier.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 25 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 143-326341
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FOURNITURE ET POSE D’UNE STRUCTURE LEGERE POUR COUVRIR ET FERMER LA PISTE DE RINK HOCKEY AU STADE JE
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Locabri
224 avenue du Général de Gaulle
Brignais
69530
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 199 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig (niveau 206 rue de Paris)
Montreuil
93100
Frankrijk
Telefoon: +33 149202000
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Fax: +33 149202098
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig (niveau 206 rue de Paris)
Montreuil
93100
Frankrijk
Telefoon: +33 149202000
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Fax: +33 149202098
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018