Leveringen - 493716-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Nederland-Amsterdam: Detectie- en analyseapparatuur

2018/S 216-493716

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vrije Universiteit Amsterdam
26682388
Buitenveldertselaan 3, Gebouw Metropolitan (kamer Z4018)
Amsterdam
1082 VA
Nederland
Contactpersoon: Corine Giesberts
Telefoon: +31 205989898
E-mail: aanbestedingen.fpc@vu.nl
Fax: +31 205989899
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vu.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.vu.nl/nl/bedrijf-en-samenleving/inkoopmanagement/index.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf van een Operetta CLS System van Perkin Elmer

Referentienummer: BETA 201802
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38430000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft de levering van een Operetta CLS LIVE Confocal high-content screening system van Perkin Elmer

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 350 000.00 EUR / Hoogste offerte: 370 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 systeem

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI - beste prijs - kwaliteitsverhouding / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

Geen mededinging om technische redenen

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 124-282192
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aanschaf van een Operetta CLS System van Perkin Elmer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Perkin Elmer
ffkjdsjdfs 11
dkfjdkfjdslkfj
1111 AA
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Parnassusweg 220
Amsterdam
1080 BN
Nederland
Telefoon: +31 205412111
E-mail: amsterdam@om.nl

Internetadres: http://www.om.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Weena 505
Rotterdam
3013 AL
Nederland
Telefoon: +31 102816969
E-mail: secretariaat@nai-nl.org
Fax: +31 102816968

Internetadres: http://www.nai-nl.org/nl/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018