Leveringen - 493728-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Medische apparatuur

2018/S 216-493728

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras
126413338
Žolyno g. 34
Vilnius
LT-10210
Litouwen
Contactpersoon: Irena Vaitekėnaitė
Telefoon: +370 52392438
E-mail: i.vaitekenaite@kraujodonoryste.lt
Fax: +370 52392442
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kraujodonoryste.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6421

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Greito plazmos kontaktinio užšaldymo šaldiklis

Referentienummer: 396639
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Greito plazmos kontaktinio užšaldymo šaldiklis.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 41 250.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

VšĮ Nacionalinis kraujo centras, Žolyno g. 34, Vilnius.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Greito plazmos kontaktinio užšaldymo šaldiklis.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 161-368057
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Greito plazmos kontaktinio užšaldymo šaldiklis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UAB „Raidynas“
304147253
J. Savickio g. 4
Vilnius
LT-01108
Litouwen
Telefoon: +370 68947356
E-mail: paulius@raidynas.lt
NUTS-code: LT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.

Pasiūlymai turi būti perduodami elektroninėmis priemonėmis laikantis įstatymo 22 straipsnio 1, 7 ir 11 dalyse nustatytų reikalavimų.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT-01501
Litouwen
Telefoon: +370 52688037
E-mail: vilnius.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 52625645
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018