Leveringen - 493731-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Bestandsservers

2018/S 216-493731

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław
50-370
Polen
Contactpersoon: Ewa Kowalek, Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław, bud. A5, pokój 409
Telefoon: +48 713204392
E-mail: ewa.kowalek@pwr.edu.pl
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://przetargi.pwr.edu.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia wyższa
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wskazanych elementów infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz oprogramowania dla cyfrowego Archiwum Politechniki Wrocławskiej – 4 Zadania- ZP/BZP/264/2018

Referentienummer: ZP/BZP/264/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48823000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wskazanych elementów infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz oprogramowania dla cyfrowego Archiwum Politechniki Wrocławskiej.

2. Klasyfikacja wg kodu CPV:

48823000-3 serwery plików

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 SIWZ.

5. Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania.

6. Realizacja zamówienia będzie następowała zgodnie z zasadami określonymi w § 7 wzoru umowy.

7.Dostawy będą realizowane odpowiednio w oparciu o zamówienie, zamówienie cząstkowe lub opcjonalne w terminach ustalonych wynikających z harmonogramu ustalanego każdorazowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Prawo opcji:

W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 723 143.33 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1: Serwer taśmowego systemu składowania danych archiwalnych, oznaczony kodowo: TSSDA.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie nr 1:

Serwer taśmowego systemu składowania danych archiwalnych, oznaczony kodowo: TSSDA - 2 szt.

Wykaz pozycji stanowiących opcjonalny przedmiot zamówienia: Zadanie nr 1: Taśma do napędu taśmowego, oznaczona kodowo: LTO-M8 - 160 szt.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 9 000,00 PLN .

Klasyfikacja wg kodu CPV:

48823000-3 serwery plików

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja (czas trwania, wydłużenie okresu gwarancji) [„Gwarancja” - G] / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Obsługa pamięci NVDIMM i funkcji dla VMware [„Funkcjonalność” - F] / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Przepustowość pamięci RAM [„RAM” - R] / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność obudowy serwera [„Obudowa” - O] / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Obsługa kart SAS [„SAS” - S] / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Obsługa napędów LTO [„LTO” - L] / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prawo opcji:

1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zlecenia w ramach dodatkowych zamówień, będących zwiększeniem podstawowego i obowiązkowego zakresu przedmiotu zamówienia, wg zakresu wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ, opisanego jako Konfiguracja opcjonalna – część opcjonalna.

2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji – złożenie odpowiedniego zamówienia opcjonalnego.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się w § 6 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w OPZ.

4. Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w całym okresie trwania umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2: Pamięć masowa - Serwer plików, oznaczony kodowo: SP

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie nr 2:

Pamięć masowa – Serwer plików, oznaczony kodowo: SP – 1 szt.

Wykaz pozycji stanowiących opcjonalny przedmiot zamówienia: Zadanie nr 2: Pamięć masowa – Serwer plików, oznaczony kodowo: SP-1 – 1 szt.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 27 000,00 PLN.

Klasyfikacja wg kodu CPV:

48823000-3 serwery plików

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja (czas trwania, wydłużenie okresu gwarancji) [„Gwarancja” - G] / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Migracja danych plikowych [„Migracja” - M] / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydajność operacji dyskowych [„Wydajność” - W] / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Obsługiwane porty [„Porty” - P] / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Obsługa RAID i protokołów [„RAID” - R] / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Obsługa replikacji zdalnej [„Replikacja” - Z] / Weging: 1
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prawo opcji:

1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zlecenia w ramach dodatkowych zamówień, będących zwiększeniem podstawowego i obowiązkowego zakresu przedmiotu zamówienia, wg zakresu wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ, opisanego jako Konfiguracja opcjonalna – część opcjonalna.

2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji – złożenie odpowiedniego zamówienia opcjonalnego.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się w § 6 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w OPZ.

4. Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w całym okresie trwania umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3: Serwer platformy x86, oznaczony kodowo: CZ

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie nr 3:

Serwer platformy x86, oznaczony kodowo: CZ – 14 szt.

Wykaz pozycji stanowiących opcjonalny przedmiot zamówienia:

Serwer platformy x86, oznaczony kodowo: CZ –1 – 2 szt.

Mobilny terminal, oznaczony kodowo: MTZ – 2 szt.

Dysk twardy, oznaczony kodowo: SA – 336 szt.

Dysk półprzewodnikowy, oznaczony kodowo: SSD – 384 szt.

Karta półprzewodnikowa, oznaczona kodowo: NVMe – 64 szt.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 29 000,00 PLN.

Klasyfikacja wg kodu CPV:

48823000 – 3 serwery plików

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja (czas trwania, wydłużenie okresu gwarancji) [„Gwarancja” - G] / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Obsługa pamięci NVDIMM i funkcji dla VMware [„Funkcjonalność” - F] / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Przepustowość pamięci RAM [„RAM” - R] / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność obudowy serwera [„Obudowa” - O] / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Obsługa kart SAS [„SAS” - S] / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prawo opcji:

1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zlecenia w ramach dodatkowych zamówień, będących zwiększeniem podstawowego i obowiązkowego zakresu przedmiotu zamówienia, wg zakresu wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ, opisanego jako Konfiguracja opcjonalna – część opcjonalna.

2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia opcjonalnego.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się w § 6 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w OPZ.

4. Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w całym okresie trwania umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 4: Przełącznik sieciowy „data center”, oznaczony kodowo: TOR - 2 szt

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie nr 4:

Przełącznik sieciowy „data center”, oznaczony kodowo: TOR - 2 szt.

Wykaz pozycji stanowiących opcjonalny przedmiot zamówienia:

Przełącznik Fibre Channel, oznaczony kodowo: FC - 4 szt.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 1 000,00 PLN.

Klasyfikacja wg kodu CPV:

48823000-3 serwery plików

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja (czas trwania, wydłużenie okresu gwarancji) [„Gwarancja” - G] / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Obsługa standardu ONIE [„ONIE” - O] / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prawo opcji:

1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zlecenia w ramach dodatkowych zamówień, będących zwiększeniem podstawowego i obowiązkowego zakresu przedmiotu zamówienia, wg zakresu wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ, opisanego jako Konfiguracja opcjonalna – część opcjonalna.

2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia opcjonalnego.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się w § 6 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w OPZ.

4. Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w całym okresie trwania umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 150-343886
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie nr 1: Serwer taśmowego systemu składowania danych archiwalnych, oznaczony kodowo: TSSDA.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Veganet Sp. z o.o.
ul. Skoczylasa 32
Wrocław
54-071
Polen
NUTS-code: PL514
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 503 758.67 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 340 432.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie nr 2: Pamięć masowa - Serwer plików, oznaczony kodowo: SP

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Veganet Sp. z o.o.
ul. Skoczylasa 32
Wrocław
54-071
Polen
NUTS-code: PL514
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 557 460.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 172 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie nr 3: Serwer platformy x86, oznaczony kodowo: CZ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Veganet Sp. z o.o.
ul. Skoczylasa 32
Wrocław
54-071
Polen
NUTS-code: PL514
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 591 916.67 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 100 680.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Zadanie nr 4: Przełącznik sieciowy „data center”, oznaczony kodowo: TOR - 2 szt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Veganet Sp. z o.o.
ul. Skoczylasa 32
Wrocław
54-071
Polen
NUTS-code: PL514
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 2a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
jw.
Warszawa
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018