Leveringen - 493733-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Zabrze: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2018/S 216-493733

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Postadres: ul. Zamkowa 4
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 41-803
Land: Polen
E-mail: kgrabowiec@szpitalzabrze.pl
Telefoon: +48 322776115
Fax: +48 322717212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.szpitalzabrze.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa lampy zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Referentienummer: 15/ZWR/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 600.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15/ZWR/18
Benaming:

Dostawa lampy zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eres Medical Sp. z o.o.
Postadres: Płouszowice Kolonia 64b
Plaats: Tomaszowice
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 21-008
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018