Leveringen - 493734-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Thermosflessen

2018/S 216-493734

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wrocław
50-984
Polen
Contactpersoon: jw.
Telefoon: +48 261651080
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261651085
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.4rblog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: 4 Regionalna Baza Logistyczna
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na dostawę termosów na napoje (nr sprawy MAT/218/2018)

Referentienummer: MAT/218/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39221150
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa termosów na napoje wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 576 540.36 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL43
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy (Rozdzielnik wysyłkowy) stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Szczegółowym opisie przedmiotu umowy” jako Załącznik nr 3 do wzoru umowy – stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymiar udzielonej gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy informując o tym Sprzedawcę w formie pisemnej. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak do ilości wskazanej w formularzu ofertowym zgodnie Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Sprzedawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 119-270261
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa termosów na napoje

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fine Dine Sp. z o.o. Sp.k.
Al. Jerozolimskie 200/2/0
Warszawa
02-486
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 556 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 576 540.36 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp (określony w pkt.7.1.2. SIWZ), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (określony w pkt.7.1.1. SIWZ)

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego;

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.1.5. – 17.1.6. SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Skarga do sądu:

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenie lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018