Leveringen - 493739-2018

09/11/2018    S216

Hongarije-Boedapest: Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden

2018/S 216-493739

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_63383166
Postadres: Kondorfa utca 1.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1116
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lehota Ildikó
E-mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Telefoon: +36 14630500
Fax: +36 14630505

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bayzoltan.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: kutatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása

Referentienummer: EKR000146562018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48460000 Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A közbeszerzés tárgya: "Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása".

Adásvételi szerződés. Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A szoftvercsomagnak képesnek kell lennie strukturális/szilárdtest-mechanikai, többtestdinamikai, termikus és fluid mechanikai modellezésre. Képesnek kell lennie a keveredés szimulációjának elvégzésére, valamint automatikus tömeg, geometria, valamint a gépelem külső terhelésére és anyagminőségére vonatkozó optimalizációt elvégezni. A csomagnak biztosítani kell a kapcsolatot a fentebb felsorolt fizikai szimulációk között úgy, hogy azok egy egyesített multifizikai modellben számolhatóak legyenek a szoftver által, direkt vagy iteratív módon. A multifizikai modell, egy futtatási ciklussal biztosítsa a szükséges eredményeket, azoknak más szoftverekre történő további átvitele nélkül. A szoftvercsomaghoz minimum 36 hónap szoftverkövetést és technikai háttértámogatást kell biztosítani.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 31 718 040.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48460000 Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden
72260000 Diensten in verband met software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Voornaamste plaats van uitvoering:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az alábbi mérnöki szimulációs szoftverlicenc szállítása, és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint:

Többtestdinamikai szoftvercsomag (1 db) szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A szoftvercsomag felhasználási módjának korlátozás nélkülinek (iparinak) kell lennie. Ugyanakkor a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett, az ajánlatkérőnél meglévő és a beszerzendő szoftverek között korlátlan átjárhatóságot, és a korábban elkészült modelleket és eredményeket tartalmazó fájlok hibátlan és teljes körű felhasználhatóságát kell biztosítani, annak érdekében, hogy a korábbi kutatási eredmények, kész modellek továbbfejleszthetőek és alkalmazhatóak legyenek. A megajánlott szoftvercsomag esetén megengedhető az egy géphez kötött, egy felhasználóra szóló verzió is. (Lásd az értékelési szempontok „Szoftverhozzáférés” minőségi szempontját!)

Minimum 36 hónap szoftverkövetés és technikai háttértámogatás biztosítása.

Fentiek teljesítése a műszaki leírás szerint.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szoftverhozzáférés / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.2.1-15-2016-00017

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre való ajánlattételt, mert a beszerzendő rendszernek műszaki szempontból egy egységet kell alkotnia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 106-241281
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gamax Laboratory Solutions Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_82419585
Postadres: Bartók Béla út 15/D.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1114
Land: Hongarije
E-mail: tibor@gamax.hu
Telefoon: +36 306431431
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 153 333.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 718 040.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Gamax Laboratory Solutions Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.; 23818925-2-43) - nyertes;

RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.; 13846606-2-44)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018