Leveringen - 493739-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden

2018/S 216-493739

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_63383166
Kondorfa utca 1.
Budapest
1116
Hongarije
Contactpersoon: Lehota Ildikó
Telefoon: +36 14630500
E-mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Fax: +36 14630505
NUTS-code: HU11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bayzoltan.hu

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: kutatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása

Referentienummer: EKR000146562018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48460000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 31 718 040.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48460000
72260000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 106-241281

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gamax Laboratory Solutions Kft.
EKRSZ_82419585
Bartók Béla út 15/D.
Budapest
1114
Hongarije
Telefoon: +36 306431431
E-mail: tibor@gamax.hu
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 153 333.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 718 040.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018