Leveringen - 493741-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Laboratoriumreagentia

2018/S 216-493741

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Jacak
Telefoon: +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Lutomierska 108/112
Łódź
91-048
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Jacak
Telefoon: +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Okopowa 15
Gdańsk
80-819
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Jacak
Telefoon: +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 6/8
Olsztyn
10-959
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Jacak
Telefoon: +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a
Poznań
60-844
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Jacak
Telefoon: +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Jarosława Dąbrowskiego 30
Rzeszów
35-036
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Jacak
Telefoon: +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL823

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Małopolska 47
Szczecin
70-515
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Jacak
Telefoon: +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Podwale 31-33
Wrocław
50-040
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Jacak
Telefoon: +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Narutowicza 73
Lublin
20-019
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Jacak
Telefoon: +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Jacak
Telefoon: +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policja.waw.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywnych dostaw materiałów i odczynników dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Referentienummer: WZP-2818/18/124/Z
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do wykonywania badań DNA dla laboratoriów jednostek Policji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego zawarty został w załączniku nr 2, i 8 do dokumentacji zamówienia.

3. Zaoferowany asortyment z uwagi na specjalistyczne jego przeznaczenie musi być oryginalnym katalogowym produktem fabrycznym, fabrycznie pakowany i spełniający wszystkie wymagania szczegółowe Zamawiającego określone w załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia w tym wszystkie określone liczbowo parametry.

4. Każdy zaoferowany asortyment będący substancją niebezpieczną lub preparatem chemicznym oznakowane znakiem szkodliwości, musi posiadać aktualne karty charakterystyki w języku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki przy każdej dostawie asortymentu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 14 395 206.19 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL823
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL22A
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Olsztynie, Poznaniu, Lublinie,

Rzeszowie, Wrocławiu, Szczecinie Łodzi, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw do identyfikacji osobniczej GlobalFiler lub równoważny:

— gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu termocyklerów GeneAmp 9700 i Biometra TP-Professional Basic, Veriti w systemie co najmniej 21 loci STR (D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338), 1 loci Y-STR i Amelogeniny oraz fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer. W układzie 6 barwników, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci jednakowym we wszystkich dostarczonych opakowaniach zestawów, kompatybilną drabinę alleli), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer (w systemie sześciokolorowej detekcji) i

Oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania);

— posiadający walidację producenta przy użyciu aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer. Do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej, gwarantujący zachowanie wszelkich licencji urządzeń,

— konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na 100 lub 200 reakcji PCR w objętości 25 μl, stabilny po rozmrożeniu przez co najmniej 6 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze lodówki 2-8 st. C, termin ważności 12 miesięcy od daty dostarczenia zestawu,

— zawarty w zestawie lub dołączony do zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w analizatorze AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu, w ilości powiększonej o min. 15 % do ilości próbek w zestawie, konfekcjonowany fabrycznie,

— dodatkowo trzy opakowania zestawów standardów matrycy: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, znakowany sześcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość loci autosomalnych typu STR o długości amplikonu do 220 pz wchodzących w skład oferowanego zestawu (AM) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość loci zlokalizowanych na chromosomie Y (łącznie z amelogeniną) wchodzących w skład oferowanego zestawu (A) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakup towarów w ramach opcji może nastąpić maksymalnie do ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 9 do dokumentacji zamówienia na poszczególne jednostki przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.Ilość towaru przewidzianego do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z bieżących potrzeb Bezpośrednich Odbiorców.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL711
NUTS-code: PL22A
NUTS-code: PL424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Olsztynie, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Katowicach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą (zaoferowany przez innego producenta niż zestawy z zadania nr 1 z uwagi na konieczność weryfikacji wątpliwych wyników badań genetycznych).

Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion 6C System lub równoważny:

— gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu termocyklerów GeneAmp 9700 i Biometra TP-Professional Basic, w systemie co najmniej 21 loci STR (D3S1358, D1S1656, D2S441, D10S1248, D13S317, D16S539,D18S51, D2S1338, CSF1PO, TH01, vWA, D21S11, D7S820, D5S818, TPOX, D8S1179, D12S391, D19S433,SE33, D22S1045, FGA), 1 loci Y-STR i Amelogeniny oraz fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatów serii AB3500/3130xl Genetic Analyzer w układzie 6 barwników, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli, standard wewnętrzny), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanych ww. aparatów (w systemie sześciokolorowej detekcji) i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania),

— posiadający walidację producenta przy użyciu aparatów serii AB3500/3130xl Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej, - konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na 100 lub 200 reakcji PCR w objętości 25 μl, - kompatybilny ze standardem wielkości wchodzącym w skład zestawu, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, do zastosowania w ww. aparatach, - w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, Dodatkowo trzy opakowania, jedno na każdy rok trwania umowy, zestawów standardów matrycy: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji ww. aparatów, znakowany sześcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami ww. aparatów, konfekcjonowany fabrycznie,w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 12 miesięcy od

Daty dostarczenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres ważności przed otwarciem opakowania (J) / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas amplifikacji (CA) / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 23 loci STR w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL823
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL22A
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna |Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Y 23 System lub równoważny:

Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Y 23 System, Y-filer Plus lub równoważny:

— gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA w systemie co najmniej 23 loci zlokalizowanych na chromosomie Y oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatów AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer w układzie 5 lub 6 barwników,

— zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli, standard wewnętrzny, wodę wolną od nukleaz), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z koniecznością ewentualnej aktualizacji oprogramowania)– posiadający walidację producenta przy użyciu aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach. Z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej,- konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na minimum 50 reakcji PCR w objętości 25 μl,

— kompatybilny ze standardem wielkości wchodzącym w skład lub załączonym do zestawu, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, do zastosowania w aparacie AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer - w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. Dodatkowo trzy opakowania, jedno na każdy rok trwania umowy, zestawów standardów matrycy: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres ważności przed otwarciem opakowania (J) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas amplifikacji (CA) / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakup towarów w ramach opcji może nastąpić maksymalnie do ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 9 do dokumentacji zamówienia na poszczególne jednostki przy zachowaniu pozostałych warunków umowy. Ilość towaru przewidzianego do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z bieżących potrzeb Bezpośrednich Odbiorców.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odczynniki do elektroforezy kapilarnej na aparacie 3130xl

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL622
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku i Olsztynie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3130xl – Polimer do elektroforezy kapilarnej op. 3,5 ml POP-4 TM Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer lub równoważny:

— gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer,

— optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer,

— o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmującym zakres 60 – 500 par zasad,

— o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad,

— konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5 ml

— termin ważności min. 6 m-cy od daty dostarczenia.

2 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3130xl – Bufor do elektroforezy kapilarnej op. 25 ml Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer lub równoważny:

— 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer,

— sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem wyszczególnionym w pozycji 3

— gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną,

— konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu,

— termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia

3 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3130xl – Formamid wysoko dejonizowany do elektroforezy kapilarnej op. 25 ml Hi-Di TM Formamide lub równoważny:

— o przewodnictwie poniżej 30 uS,

— stosowany w biologii molekularnej w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących,

— gwarantujący prawidłowość denaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI 3130xl Genetic Analizer, optycznie neutralny,

— konfekcjonowany fabrycznie, op. 25ml

— termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy (T) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kapilary do aparatu ABI 3130xl

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku i Olsztynie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kapilary do aparatu ABI 3130xl 16-Capillary Array, 36 cm lub równoważny:

— kapilary długości 36 cm,

— scalony zestaw 16 kapilar wewnętrznie nie powlekanych, z jednym oknem odczytu, w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer,

— gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (+/-0,5bp),

— nowy, konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu,

— termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy (T) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiały do elektroforezy kapilarnej na aparatach 3130xl/3500/3500xl

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL823
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Szczecinie Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 - Mikropłytki reakcyjne 96 dołkowe z podniesioną krawędzią o poj. 0,2 ml do aparatów 7500/3130xl/3500/3500xl op. 20 szt.

Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700, Biometra TP-Professional Basic, Veriti, aparatu do pomiaru ilości DNA metodą RealTime PCR ABI PRISM 7500 oraz automatycznego podajnika próbek i dedykowanych ramek na płytki posiadanego analizatora genetycznego

ABI PRISM 3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR oraz Real Time PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu.

2 - Mikropłytki reakcyjne 96 dołkowe z podniesioną krawędzią o poj. 0,2 ml do aparatów 7500/3130xl/3500/3500xl op. 500 szt.

Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne:

— z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700, Biometra TP - Professional Basic, aparatu do pomiaru ilości DNA metodą RealTime PCR ABI PRISM 7500/7000 oraz automatycznego podajnika próbek i dedykowanych ramek na płytki posiadanego analizatora genetycznego ABI PRISM 3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNAtechniką PCR oraz Real Time PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) z załączonym certyfikatem testowania, konfekcjonowane fabrycznie, indywidualnie oznaczone kodami paskowymi (barcode), pakowane po 500 sztuk.

3 - Nakrywki optyczne do płytek reakcyjnych 96 dołkowych op. 100 szt.

MicroAmp Optical Adhesive Film lub równoważne - nakrywki optyczne do płytek 96 dołkowych lub równoważne folie (nalepki) do przykrywania płytek reakcyjnych, 96 dołkowych mające zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką Real Time PCR,- wykonane z folii przylepnej o właściwościach optycznych, - kompatybilne z płytkami 96-dołkowymi zaoferowanymi w zadaniach nr 6.1, 6.2 - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 100 sztuk nalepek.

4 - Nakładka gumowa do mikropłytek reakcyjnych 96 dołkowych do aparatów 3130xl/3500/3500xl op. 20 szt.

Plate septa 96 well lub równoważne - nakładka gumowa- septa do mikropłytek reakcyjnych 96 dołkowych - septy z przeznaczeniem do aparatu ABI 3130XL/3500/3500xl Genetic Analyzer

— kompatybilne do mikropłytek reakcyjnych zaoferowanymi w zadaniach nr 6.1, 6.2,

— konfekcjonowane fabrycznie – 20 sztuk w opakowaniu.

5 - Folia aluminiowa do mikropłytek reakcyjnych PCR 96 dołkowych op. 100 szt.

Samoprzylepna folia aluminiowa do przykrycia płytek 96 dołkowych z krawędzią na czas przeprowadzania reakcji PCR w amplifikatorze.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 23 loci STR w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 23 loci STR w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Y 23 System, Y-filer Plus lub równoważny:

— gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA w systemie co najmniej 23 loci zlokalizowanych na chromosomie Y oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer w układzie 5 lub 6 barwników, - w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI 3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie wykonawcy, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z modernizacją aparatu oraz jego użytkowaniem przez okres co najmniej 3 lat,

— zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli, standard wewnętrzny), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer (w systemie pięciokolorowej detekcji) i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania) - zwalidowany przez producenta przy użyciu aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej,- konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na minimum 50 reakcji PCR w objętości 25 μl,

— kompatybilny ze standardem wielkości wchodzącym w skład zestawu, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, do zastosowania w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer,

— w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników.

Dodatkowo trzy opakowania, jedno na każdy rok trwania umowy, zestawów standardów matrycy: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres ważności przed otwarciem opakowania (J) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas amplifikacji (CA) / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakup towarów w ramach opcji może nastąpić maksymalnie do ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 9 do dokumentacji zamówienia na poszczególne jednostki przy zachowaniu pozostałych warunków umowy. Ilość towaru przewidzianego do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z bieżących potrzeb Bezpośrednich Odbiorców.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.2

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL823
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Wojewódzka Policji w: Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.2.

1 - Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.2 Quantifiler Trio DNA Quantification Kit lub równoważny:

Stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA w śladach biologicznych, z kontrolą umożliwiającą wykrycie degradacji DNA, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i męskiego DNA w jednej reakcji techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem aparatu 7500 Real Time PCR System, kompatybilny z oprogramowaniem HID Real Time PCR Analysis Software v. 1.2 (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania), posiadający walidację producenta do wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki przy użyciu w/w aparatu, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia, z załączonym lub dostępnym na prośbę Zamawiającego dokumentem walidacyjnym, o czułości

Fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,01 ng/μl, zestaw wystarczający do wykonania maksymalnie 400 reakcji, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu jednostkowym 1 kompletny zestaw odczynników, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

2 - Zestaw do kalibracji aparatu 7500 RT-PCR kompatybilny z zestawami do ilościowego oznaczania DNA zaoferowanymi w punkcie 8.1.

Zestaw do kalibracji aparatu HID Real-Time PCR System 7500 (gotowe płytki do kalibracji barwników i innych parametrów wymaganych przez oprogramowanie, pozwalający na min. 2 krotne użycie) termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia, kompatybilny z zestawami do ilościowego oznaczania DNA zaoferowanymi w punkcie 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji „Real Time” (CR) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres ważności przed otwarciem opakowania (J) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Wskaźnik degradacji/inhibicji (WD) / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakup towarów w ramach opcji może nastąpić maksymalnie do ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 9 do dokumentacji zamówienia na poszczególne jednostki przy zachowaniu pozostałych warunków umowy. Ilość towaru przewidzianego do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z bieżących potrzeb Bezpośrednich Odbiorców.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczenia DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.1/SDS 1.2.3

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna policji w Warszawie, komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczenia DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.1/SDS 1.2.3;

1 - Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.1/SDS 1.2.3

Investigator QuantiPlex Hyres Kit lub Quantifiler Duo DNA Quantification Kit lub Quantifiler Trio DNA Quantification Kit lub równoważny:

— stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA w śladach biologicznych,

— zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i męskiego DNA w jednej reakcji techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparacie Real-Time PCR Systems 7500, obsługiwany przez posiadane oprogramowanie HID Realtime PCR Analysis Software v.1.1/SDS 1.2.3, w przypadku zaoferowania odczynników wymagających modernizacji aparatu Real Time PCR System 7500 wraz z oprogramowaniem do pracy z oferowanymi zestawami czynność ta jest po stronie wykonawcy, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych; - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorze ABI 7500, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia, z załączonym lub dostępnym na prośbę Zamawiającego dokumentem walidacyjnym,

— o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od co najmniej 0,023 ng/μl do > 50 ng/μl - zestaw wystarczający do wykonania maksymalnie 400 reakcji, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu jednostkowym 1 kompletny zestaw reagentów, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

Zestaw powinien w pełni współpracować ze stacją pipetującą Nimbus4 Hamilton posiadaną przez LK KSP – wykonawca zobowiązany jest do dostosowania oprogramowania stacji pipetującej do obsługi zamawianych zestawów wraz z pierwszą dostawą odczynników,

A zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych.

2 - Zestaw do kalibracji aparatu 7500 RT-PCR kompatybilny z zestawami do ilościowego oznaczania DNA zaoferowanymi w punkcie 9.1.

Zestaw do kalibracji aparatu HID Real-Time PCR System 7500 (gotowe płytki do kalibracji barwników i innych parametrów wymaganych przez oprogramowanie, pozwalający na min. 2 krotne użycie) termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia, kompatybilny z zestawami do ilościowego oznaczania DNA zaoferowanymi w punkcie 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji „Real Time” (CR) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres ważności przed otwarciem opakowania / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakup

Towarów w ramach opcji może nastąpić maksymalnie do ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 9 do

Dokumentacji zamówienia na poszczególne jednostki przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

Ilość towaru przewidzianego do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z bieżących potrzeb

Bezpośrednich Odbiorców.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testy paskowe do ujawniania krwi

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka w: Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szybkie testy HEMOPHAN Test lub równoważne - stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową), - w postaci gotowych do użycia jednowskaźnikowych pasków testowych, - dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny, - o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 5 erytrocytów w 1 μl próbki), - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej oraz utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych), - konfekcjonowanefabrycznie, po 50 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testy paskowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy spermowej

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna policji w Warszawie, komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papierki testowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy spermowej Phosphatesmo KM lub równoważne - test stosowany w kryminalistyce do wykrywania ewentualnych śladów nasienia - w postaci papierków testowych o wymiarach ok. 15 x 30 mm jednorazowo zaklejonych - dających barwną reakcję enzymatyczną w obecności kwaśnej fosfatazy - w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. -pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25 papierków testowych.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testy immunochromatograficzne do wykrywania specyficznego antygentu prostaty PSA

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Test do oznaczania specyficznego antygenu prostaty PSA Semiquant PSM 400 Seratec lub równoważny:

— test do wykrywania obecności PSA, stosowany w kryminalistyce do wykrywania obecności antygenu prostaty w płynie nasiennym, jednoetapowy, immunochromatograficzny test w postaci hermetycznie, oddzielnie zapakowanych płytek, zawierających kontrolę wewnętrzną i standard wewnętrzny (odpowiadający stężeniu PSA 4ng/ml), opatrzonych numerem serii i datą ważności, wysoce specyficzny dla PSA występującego w płynie nasiennym człowieka, o wysokiej czułości ≤ 2 ng/ml, pochodzący z najnowszej serii produkcyjnej i utrzymujący wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru, konfekcjonowany fabrycznie, po 40 płytek w opakowaniu, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testów.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testy immunochromatograficzne do ujawniania nasienia ludzkiego

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Test do ujawniania nasienia RSID TM Semen lub równoważny: - produkowany dla celów medycy sadowej i kryminalistyki, - służący do ujawniania śladów nasienia ludzkiego na różnych powierzchniach, - oparty o reakcję immunchromatograficzną do detekcji semenogeliny o wysokiej czułości (wykrywalności od poziomu 1 ul nasienia ludzkiego) - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 25 testów - zawierający wszystkie niezbędneodczynniki do przeprowadzenia testów - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i utrzymujące wymaganą

Czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testy immunochromatograficzne do ujawniania śliny ludzkiej

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Test do ujawniania śliny RSIDTM Saliva lub równoważny:

— produkowany dla celów medycy sądowej i kryminalistyki,

— służący do ujawniania zaschniętych śladów śliny na różnych powierzchniach,

— konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 25 testów zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testów pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej,

— utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparat w postaci tabletek do ujawniania niewidocznych śladów krwi

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 - Preparat w postaci tabletek do ujawniania niewidocznych śladów krwi op. 2 x 8 szt.

Tabletki Bluestar BF lub równoważne:

— tabletki do rozpuszczania w wodzie,

— środek ułatwiający lokalizację plam z krwi,

— charakteryzujący się wysoką czułością (rozcieńczenie 1:10 000), intensywną emisją niebieskiej chemiluminescencji (430 nm),

— środek działający zarówno z krwią świeżą, jak i zaschniętą,— stosowany do wykrywania śladów krwi,

— konfekcjonowany fabrycznie po 8 x 2 tabletki.

2 - Preparat w postaci tabletek do ujawniania niewidocznych śladów krwi op. 2 x 4 szt.

Tabletki Bluestar BF lub równoważne:

Tabletki do rozpuszczania w wodzie, środek ułatwiający lokalizację plam z krwi, charakteryzujący się wysoką czułością (rozcieńczenie 1:10 000), intensywną emisją niebieskiej chemiluminescencji (430 nm), środek działający zarówno z krwią świeżą, jak i zaschniętą, stosowany do wykrywania śladów krwi,

— konfekcjonowany fabrycznie po 4 x 2 tabletki.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alkohol etylowy cz. d. a.

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL622
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku i Olsztynie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alkohol etylowy wzór sum.: C2H5OH Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz.

— Zawartość alkoholu etylowego 96 %,

— cz.d.a, nie zawierający DNA pochodzenia ludzkiego,

— wykorzystywany do izolacji DNA metodą absorpcji - elucji z zastosowaniem zestawu kolumienkowego,

— konfekcjonowany w opakowaniu 500 ml.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Probówki

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 - Probówki do reakcji PCR o poj. 0,2 ml (typu Eppendorf) op. 1000 szt.

Probówki typu „eppendorf” o poj. 0,2 ml do przeprowadzania reakcji PCR - stożkowe, jednorazowego użycia,wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu, bezbarwnego.

I chemicznie odpornego, niezawierającego plastyfikatorów, biocydów ani środków ułatwiających wyjmowanie z formy (wymagane poświadczenie certyfikatem), z polem do opisu, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, minimalizującymi parowanie próbek w trakcie przechowywania oraz inkubacji w temp. do 100oC - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) wymagane poświadczenie certyfikatem, w pełni kompatybilne z urządzeniami GeneAmp PCR System 9700,Biometra TP-Professional Basic, - autoklawowalne, trwałe w temp. od -30oC (lub niższej) do 121oC (lub większej) - z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem próbki zapobiegającym dotykaniu wewnętrznej powierzchni pokrywki (dodatkowa osłona w postaci wystającego „bolca” na końcu wieczka) - z zawiasem

Ustalającym położenie pokrywki - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu.

2 - Probówki z bezpiecznym zamknięciem typu „safe lock” o poj. 1,5 ml (typu Eppendorf) op. 1000 szt.

Probówki o poj. 1,5 ml typu „eppendorf” - stożkodenne, jednorazowego użycia, wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu, bezbarwnego i chemicznie odpornego, niezawierającego plastyfikatorów, biocydów ani środków ułatwiających wyjmowanie z formy (wymagane poświadczenie certyfikatem) - autoklawowalne, trwałe w temp. od -30oC (lub niższej) do 121oC (lub większej), - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami minimalizującymi parowanie próbek w trakcie przechowywania oraz inkubacji w temp. do 100oC, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji- niedopuszczalne zamknięcie na tzw. „kulkę”), -.Z podziałką i polem do opisu na wieczku; - maksymalna szybkość wirowania 30000g lub więcej - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) wymagane poświadczenie certyfikatem, - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu.

3 - Probówki typu „safe lock” o poj. 2 ml (typu Eppendorf) op. 1000 szt.

Probówki o poj. 2,0 ml typu „eppendorf” - okrągłodenne, jednorazowego użycia, wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu, bezbarwnego i chemicznie odpornego, niezawierającego plastyfikatorów, biocydów ani środków ułatwiających wyjmowanie z formy (wymagane poświadczenie certyfikatem) - autoklawowalne, trwałe w temp. od -30oC (lub niższej) do 121oC (lub większej), - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami minimalizującymi parowanie próbek w trakcie przechowywania oraz inkubacji w temp. do 100oC, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji- niedopuszczalne zamknięcie na tzw. „kulkę”), -.

Z podziałką i polem do opisu na wieczku; - maksymalna szybkość wirowania 30000g lub więcej - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) wymagane poświadczenie certyfikatem, - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 - Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań op. 500 szt.

Wymazówka jednorazowego użycia, przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: - sterylna, czysta do PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym (dakronowym/flokowany nylon) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, - podłoże kolekcjonera pokryte substancją uniemożliwiającą rozwój mikroorganizmów, — konfekcjonowane fabrycznie, po 500 szt. w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą ważności i

Czystości PCR.

2 Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań op. 100 szt.

Wymazówka jednorazowego użycia, przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: - sterylna, czysta do PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym (dakronowym/flokowany nylon) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, - podłoże kolekcjonera pokryte substancją uniemożliwiającą rozwój mikroorganizmów,

— konfekcjonowane fabrycznie, po 100 szt. w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą ważności i czystości PCR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion System, GlobalFiler PCR.

Amplification Kit lub równoważny:— stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora Genetic Analyzer ABI 3130 XL

Znakowanych pięcioma lub sześcioma barwnikami, zawierający następujące układy w następujących loci: CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA. D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11,

D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, DYS391, D12S391, Amelogenina, D2S1338, D19S433.

— w przypadku zaoferowania zestawu sześciobarwnikowego przystosowanie sekwenatora ABI 3130XL do pracy z tego typu zestawami jest po stronie wykonawcy, a zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z modernizacją aparatu oraz jego użytkowaniem przez okres co najmniej 3 lat,

— zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, odczynnik dodawany do mieszaniny reakcyjnej po pierwszym rozmrożeniu, mieszaninę znakowanych j/w primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli),

— zawierający standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130 XL, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu w ilości powiększonej o 15 % do ilości próbek w zestawie,

— zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach sądowych prowadzonych w analizatorach ABI 3130XL, gwarantujących zachowanie wszystkich gwarancji i licencji urządzeń,

— wystarczający na 200 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25 ul,

— konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników,

— dodatkowo trzy opakowania zestawów standardów matrycy: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl Genetic Analyzer, znakowany sześcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty

Dostarczenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość loci autosomalnych typu STR o długości amplikonu do 220 pz wchodzących w skład oferowanego zestawu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość loci zlokalizowanych na chromosomie Y (łącznie z amelogeniną) wchodzących w skład oferowanego zestawu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakup towarów w ramach opcji może nastąpić maksymalnie do ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 9 do dokumentacji zamówienia przy zachowaniu pozostałych warunków umowy. Ilość towaru przewidzianego do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z bieżących potrzeb Bezpośredniego Odbiorcy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań op. 100 szt. (bawełniane)

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wymazówka jednorazowego użycia - przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: - sterylna, czysta do PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym (bawełnianym) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się

Pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, - konfekcjonowane fabrycznie, po 100szt. w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji, datą ważności, informacją o sterylności i czystości PCR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Roztwór do oczyszczania narzędzi i powierzchni roboczych wyprodukowanych na bazie chloru

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie i Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Preparat do dekontaminacji powierzchni roboczych oraz narzędzi typu DNA - ERASE lub równoważny: -

Roztwór do usuwania DNA z powierzchni roboczych oraz narzędzi laboratoryjnych, bezbarwny, nie posiadający właściwości toksycznych, wyprodukowany na bazie chloru, konfekcjonowany w plastikowej butelce o poj. 500 ml,

— dołączona karta charakterystyki produktu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Roztwór do oczyszczania narzędzi i powierzchni roboczych

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku i Wrocławiu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Preparat do dekontaminacji powierzchni laboratoryjnych oraz narzędzi typu DNA AWAY lub równoważny:

— roztwór do usuwania DNA z powierzchni roboczych oraz narzędzi laboratoryjnych. Charakterystyka: stabilny, odporny na wysokie temperatury, dostępny w formie gotowej do użycia,

— konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po 250ml,

— dołączona karta charakterystyki produktu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Końcówki z podwójnym filtrem oraz zestaw uzupełniający końcówki bez filtra

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, 4

N 4Wrocławiu, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 - Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 0,1-10 ul rozmiar „S” op. 960 szt.

2 - Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 0,1-10 ul rozmiar „M” op. 960 szt.

3 - Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 2-100 ul op. 960 szt.

4 - Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 50-1000 ul op. 960 szt.

5 - Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 20-300 ul op. 960 szt.

6 - Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 2-200 ul op. 960 szt.

7 - Końcówki z podwójnym filtrem o poj. 0,5-20 ul rozmiar „L” op. 960 szt.

8 - Zestaw uzupełniający końcówki bez filtra 0,1-10 ul rozmiar „S” op. 960 szt.

9 - Zestaw uzupełniający końcówki bez filtra o poj. 0,1-10 ul rozmiar „M” op. 960 szt.

10 - Zestaw uzupełniający końcówki bez filtra o poj. 2-200 ul op. 960 szt.

Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 2 i 8 do dokumentacji zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej typu FOB

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Testy typu FOB do ujawniania krwi ludzkiej lub równoważne - gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, stosowane w kryminalistyce do ujawniania krwi ludzkiej w śladach biologicznych, specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej, o wysokiej czułości (wykrywalność ≤50 ng/ml próbki) pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowych zawartości krwi w śladach biologicznych), jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, z dołączonym buforem ekstrakcyjnym w ilościach równych ilościom testów, konfekcjonowanym w buteleczkach umożliwiających zmniejszenie jego objętości przed wykonaniem testu oraz umieszczeniem w nim próbki o

Wielkości nie mniejszej niż 0,5cm, testy konfekcjonowane fabrycznie, po 25 sztuk w jednym jednostkowym opakowaniu, opatrzonym numerem serii i datą ważności.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Testy Seratec HemDirect Hemoglobin lub równoważne - gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, do szybkiego ujawniania krwi ludzkiej w próbkach kryminalistycznych, specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej, o wysokiej czułości (wykrywalność min. 20 ng/ml ludzkiej hemoglobiny) pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowych zawartości krwi w śladach biologicznych), jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, z dołączonym buforem ekstrakcyjnym w ilościach równych ilościom testów, konfekcjonowanym w buteleczkach umożliwiających zmniejszenie jego objętości przed wykonaniem testu oraz umieszczeniem w nim próbki o wielkości nie mniejszej niż 0,5cm, testy konfekcjonowane fabrycznie 30 sztuk w jednym jednostkowym opakowaniu, opatrzonym numerem serii i datą ważności.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Końcówki do dozownika manualnego typu „combitip advanced” oraz końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced”

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i Wrocławiu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 - Końcówki do dozownika manualnego typu „combitip advanced” o poj. 5 ml op. 100 szt.

Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne:

— kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf „Multipipette Stream lub Xstream,

— jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,

— o pojemności 5,0 ml,

— czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR),

— z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,

— konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk.

2 - Końcówki do dozownika manualnego typu „combitip advanced” o poj. 0,5 ml op. 100 szt.

Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne:

— kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf „Multipipette Stream lub Xstream,

— jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,

— o pojemności 0,5 ml,

— czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR),

— z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,

— konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk.

3 - Końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced” o poj. 0,2 ml op. 100 szt.

Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne:

— kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf Multipipette Stream lub Xstream lub E3,

— jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,

— o pojemności 0,2 ml,

— czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR),

— z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,

— konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk.

4 - Końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced” o poj. 2,5 ml op. 100 szt.

Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne:

— kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf Multipipette Stream lub Xstream lub E3,

— jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,

— o pojemności 2,5 ml,

— czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR),

— z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,

— konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk.

5 - Końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced” o poj. 10 ml op. 100 szt.

Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne:

— kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf „Multipipette Stream lub Xstream lub E3,

— jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,

— o pojemności 10,0 ml,

— czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR),

— z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,

— konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk.

6 - Końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced” o poj. 25 ml op. 100 szt.

Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne:

— kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf „Multipipette Stream lub Xstream lub E3,

— jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,

— o pojemności 25 ml,

— czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR),

— z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,

— konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk.

7 - Końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced” o poj. 50 ml op. 100 szt.

Końcówki do dozownika typu Combitips Advanced lub równoważne:

— kompatybilne z dozownikiem typu Eppendorf „Multipipette Stream lub Xstream lub E3,

— jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,

— o pojemności 50 ml,

— czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR),

— z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,

— konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL823
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – Polimer do elektroforezy kapilarnej op. 384 reakcje;

2 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – Bufor anodowy do elektroforezy kapilarnej op. 4 szt.

3 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – Bufor katodowy do elektroforezy kapilarnej op. 4 szt.

4 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – Formamid wysoko dejonizowany do elektroforezy kapilarnej op. 5 ml

5 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – odczynnik do przygotowania i przemywania pompy polimeru op. 1 szt.

6 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – zestaw nakładek gumowych do pojemników z buforem katodowym op. 2 x 10 szt.

7 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – osłona adaptacyjna/mocująca płytki 96 dołkowej op. 4 szt.

Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 2 i 8 do dokumentacji zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – zestawy kapilar

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL823
NUTS-code: PL514
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w: Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – zestaw 8 kapilar w jednym elemencie op. 1 szt.

8-Capillary Array, 36 cm lub równoważny: - zestaw 8 kapilar w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez analizator genetyczny

ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - nowy, konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu, termin ważności min. 6 m-cy od daty dostarczenia.

2 - Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – zestaw 24 kapilar w jednym elemencie op. 1 szt.

24-Capillary Array, 36 cm lub równoważny: - zestaw 24 kapilar w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3500xl Genetic Analyzer HID, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez analizator genetyczny ABI 3500xl Genetic Analyzer HID, - nowy, konfekcjonowany fabrycznie –1 sztuka w opakowaniu, termin ważności min. 5 m-cy od daty dostarczenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
NUTS-code: PL622
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Wojewódzka Policji w: Gdańsku, Olsztynie, Lublinie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 - Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – wkład Progard 1 do urządzenia Elix Wkład Progard 1 do urządzenia Elix systemu oczyszczania wody firmy Millipore PROG00001

2 - Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – wkład oczyszczający Q-GARD 1 do urządzenia Milli-Q Gradient Wkład Q-GARD 1 do urządzenia Milli-Q Gradient do systemu oczyszczania wody firmy Millipore

3 - Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – wkład Quantum IX i Milipak Express 20 do urządzenia Milli-Q Gradient op. 1+1 szt.Wkład Quantum IX i Millipak Express 20 do urządzenia Milli-Q Gradient systemu oczyszczania wody firmy Millipore (op. = 1 wkład Quantum + 1 Millipak)

4 - Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – filtr oddechowy do zbiornika oczyszczania wody Filtr oddechowy do zbiornika systemu oczyszczania wody firmy Millipore

5 - Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – filtr mechaniczny Prefiltr PS5 do Elix5 Filtr mechaniczny Prefiltr PS5 do Elix5 (op. = 1szt.)

6 - Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – lampa UV do urządzenia Milli-Q Gradient systemu oczyszczania wody Lampa UV do urządzenia Milli-Q Gradient systemu oczyszczania wody firmy Millipore

7 - Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore – wkłady filtracyjne Smart Pak DQ3 LT do systemu oczyszczania wody DirectQ3Wkład filtracyjny stosowany w systemie oczyszczania wody DirectQ3 – Wkład złożony jest z dwóch kolumn z tworzywa sztucznego, z których jedna zawiera węgiel aktywowany i membranę odwróconej osmozy, a druga mieszane złoża żywic jonowymiennych (wszystkie etapy oczyszczania w jednym wkładzie). SKŁAD: węgiel aktywowany, membrana odwróconej osmozy, żywice jonowymienne, polipropylen (PP) – rurki i zatyczki, polietylen (PE) - osłony, Dimonomer etylen-propylen lub elastomer krzemianowy – O-ring.- Dedykowany do systemu oczyszczania wody DirectQ3UV.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Luminol

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415
NUTS-code: PL424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i Szczecinie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Luminol - wzór chemiczny C8H7N3O2 - masa cząsteczkowa 177,16 – cz.d.a - odczynnik wykorzystywany w kryminalistyce do sporządzania roztworu służącego do ujawniania niewidocznych śladów krwi - charakteryzujący się wysoką czułością intensywną emisją niebieskiej chemiluminescencji - środek działający zarówno z krwią świeżą, jak i zaschniętą; - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po 25g.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ostrza do skalpeli

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141411
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wymienne ostrza chirurgiczne do skalpeli typ 22, sterylne, jednorazowego użytku, z nierdzewnej stali węglowej, twardość: 750-770 HV (skala Vickersa), każde ostrze zapakowane w indywidualne opakowanie. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nadtlenek wodoru

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wodoru nadtlenek roztwór 30 % cz.d.a Wzór sum.: H2O2, nazwa zwyczajowa - perhydrol wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz - wykorzystywany do wykrywania aktywności peroksydazy krwi w materiale biologicznym, konfekcjonowany w opakowaniu 1l.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 105-239051
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polen
E-mail: Agnieszka.Szadrowska@thermofisher.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 153 658.54 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 116 675.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Promega GmbH
Schildkroetstrasse 15
Mannheim
68199
Duitsland
E-mail: pl_custserv@promega.com
NUTS-code: DE126
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 358 672.15 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 389 608.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 23 loci STR w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polen
E-mail: Agnieszka.Szadrowska@thermofisher.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 584 634.15 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 447 032.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Odczynniki do elektroforezy kapilarnej na aparacie 3130xl

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Carolina Biosystems s.r.o.
Klikata 206
Orech
25225
Tsjechië
E-mail: aivancik@carolinabiosystems.com
NUTS-code: CZ01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 207 902.44 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 502.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Kapilary do aparatu ABI 3130xl

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polen
E-mail: Agnieszka.Szadrowska@thermofisher.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 024.39 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 78 255.45 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Materiały do elektroforezy kapilarnej na aparatach 3130xl/3500/3500xl

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Carolina Biosystems s.r.o.
Klikata 206
Orech
25225
Tsjechië
E-mail: aivancik@carolinabiosystems.com
NUTS-code: CZ01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 687 967.48 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 421 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 23 loci STR w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska17
Warszawa
00-203
Polen
E-mail: Agnieszka.Szadrowska@thermofisher.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 170 731.71 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 98 610.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polen
E-mail: Agnieszka.Szadrowska@thermofisher.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 742 715.45 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 606 879.70 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczenia DNA kompatybilny z oprogramowaniem HID Realtime PCR Analysis Software v.1.1/SDS 1.2.3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polen
E-mail: Agnieszka.Szadrowska@thermofisher.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 722 048.78 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 210.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Testy paskowe do ujawniania krwi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
STANIMEX Sp. J. S. Staniszewski, M. Staniszewski
ul. Małopolska 3
Lublin
20-724
Polen
E-mail: sprzedaz@stanimex.pl
NUTS-code: PL814
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 536.59 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 966.25 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Testy paskowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy spermowej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. J.
ul. Zabłocka 10
Warszawa
Polen
E-mail: info@aqualab.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 646.34 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 388.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Testy immunochromatograficzne do wykrywania specyficznego antygentu prostaty PSA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7
Legnica
59-220
Polen
E-mail: biuro@bionovo.pl
NUTS-code: PL516
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 243.90 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 375.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Testy immunochromatograficzne do ujawniania nasienia ludzkiego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Genetyki Sądowej Sp. z o.o.
Dąbrówka, ul. Mazowiecka 15,
Celestynów
05-430
Polen
E-mail: biuro@dna-zgs.pl
NUTS-code: PL9
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 107 317.07 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

Testy immunochromatograficzne do ujawniania śliny ludzkiej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Genetyki Sądowej Sp. z o.o.
Dąbrówka, ul. Mazowiecka 15
Celestynów
05-430
Polen
E-mail: biuro@dna-zgs.pl
NUTS-code: PL9
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 552.85 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 870.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Preparat w postaci tabletek do ujawniania niewidocznych śladów krwi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ABO Sp. z o.o.
ul. J. Chciszewskiego 4
Gdańsk
80-376
Polen
E-mail: przetargi@abo.com.pl
NUTS-code: PL634
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 670.73 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 680.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 16
Benaming:

Alkohol etylowy cz. d. a.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
STANIMEX Sp. J. S. Staniszewski, M. Staniszewski
ul. Małopolska 3
Lublin
20-724
Polen
E-mail: sprzedaz@stanimex.pl
NUTS-code: PL814
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 102.44 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 362.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 17
Benaming:

Probówki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eppendorf Poland Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 212
Warszawa
02-486
Polen
E-mail: info@eppendorf.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 065.04 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 593.25 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 18
Benaming:

Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lencomm Trade International Ewa Lenczowska-Tomczak Sp. J.
ul. Wólczyńska 133
Warszawa
01-919
Polen
E-mail: office@lencomm.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 308.94 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 890.69 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 19
Benaming:

Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 21 loci STR i locus Amelogeniny w układzie 5 lub 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polen
E-mail: Agnieszka.Szadrowska@thermofisher.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 848 164.11 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 331 875.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 20
Benaming:

Wymazówka jednorazowego użycia do zabezpieczania i pobierania śladów biologicznych do badań op. 100 szt. (bawełniane)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
STANIMEX Sp. J. S. Staniszewski, M. Staniszewski
ul. Małopolska 3
Lublin
20-724
Polen
E-mail: sprzedaz@stanimex.pl
NUTS-code: PL814
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 048.78 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 375.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 21
Benaming:

Roztwór do oczyszczania narzędzi i powierzchni roboczych wyprodukowanych na bazie chloru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7
Legnica
59-220
Polen
E-mail: biuro@bionovo.pl
NUTS-code: PL516
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 853.66 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 320.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 22
Benaming:

Roztwór do oczyszczania narzędzi i powierzchni roboczych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska17
Warszawa
00-203
Polen
E-mail: Agnieszka.Szadrowska@thermofisher.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 89 634.15 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 445.70 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 23
Benaming:

Końcówki z podwójnym filtrem oraz zestaw uzupełniający końcówki bez filtra

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eppendorf Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212
Warszawa
02-486
Polen
E-mail: info@eppendorf.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 610 845.51 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 479 731.51 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 24
Benaming:

Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej typu FOB

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
STANIMEX Sp. J. S. Staniszewski, M. Staniszewski
ul. Małopolska 3
Lublin
20-724
Polen
E-mail: sprzedaz@stanimex.pl
NUTS-code: PL814
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 965.85 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 850.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 25
Benaming:

Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Genetyki Sądowej Sp. z o.o.
Dąbrówka, ul. Mazowiecka 15
Celestynów
05-430
Polen
E-mail: biuro@dna-zgs.pl
NUTS-code: PL9
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 793.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 960.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 26
Benaming:

Końcówki do dozownika manualnego typu „combitip advanced” oraz końcówki do dozownika elektronicznego typu „combitips advanced”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eppendorf Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212
Warszawa
02-486
Polen
E-mail: info@eppendorf.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 662.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 760.76 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 27
Benaming:

Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polen
E-mail: Agnieszka.Szadrowska@thermofisher.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 639 390.25 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 154.01 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 28
Benaming:

Materiały i odczynniki do analizatora genetycznego 3500/3500xl – zestawy kapilar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polen
E-mail: Agnieszka.Szadrowska@thermofisher.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 467 886.25 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 293 372.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 29
Benaming:

Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
Warszawa
02-305
Polen
E-mail: agata.tkacz@merckgroup.com
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 113.82 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 113.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 30
Benaming:

Luminol

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
STANIMEX Sp. J. S. Staniszewski, M. Staniszewski
ul. Małopolska 3
Lublin
20-724
Polen
E-mail: sprzedaz@stanimex.pl
NUTS-code: PL814
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 837.40 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 537.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 31
Benaming:

Ostrza do skalpeli

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
STANIMEX Sp. J. S. Staniszewski, M. Staniszewski
ul. małopolska 3
Lublin
20-724
Polen
E-mail: sprzedaz@stanimex.pl
NUTS-code: PL814
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 048.78 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 32
Benaming:

Nadtlenek wodoru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpinus Chemia Sp. z o.o.
Ul. Garbary 5
Solec Kujawski
86-050
Polen
E-mail: zp@alpinuschemia.com
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 162.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018