Leveringen - 493746-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Carcassonne: Zout

2018/S 216-493746

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Département de l'Aude
Département de l'Aude, allée Raymond Courrière
Carcassonne
11855
Frankrijk
Telefoon: +33 468116811
E-mail: marches@aude.fr
NUTS-code: FRJ11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aude.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et transport de sel de déneigement pour les routes départementales

Referentienummer: 18S0025
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15872400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et transport de sel de déneigement pour les routes départementales.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et transport de sel de déneigement pour les routes départementales.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 156-357998
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18M0246
Benaming:

Fourniture et transport de sel de déneigement pour les routes départementales

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Quadrimex Sels SAS
772 chemin du Mitan
Cavaillon
84300
Frankrijk
E-mail: contact@quadrimex-sels.com
NUTS-code: FRL06
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montpellier
Tribunal administratif de Montpellier, 6 rue Pitot
Montpellier Cedex
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 467548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467547410

Internetadres: http://www.ta-montpellier.juradm.fr/ta/montpellier/index.shtml

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et des litiges
CCIRAL Secrétariat général pour les affaires régionales, boulevard Paul Peytral
Marseille Cedex 20
13282
Frankrijk
Telefoon: +33 491156374
E-mail: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr
Fax: +33 491156190

Internetadres: http://www.paca.pref.gouv.fr/frameset.php

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018