We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 493752-2018

09/11/2018    S216    Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Prešov: Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie

2018/S 216-493752

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37936859
Poštová adresa: Jesenná 14
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK
PSČ: 080 05
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Vaňová Sylvia
E-mail: obstaravanie@sucpsk.sk
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.sucpsk.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: správa a údržba ciest II. a III. triedy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Cestné smerové stĺpiky s príslušenstvom

Referenčné číslo: 13VS/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
35000000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie cestných smerových stĺpikov, zvodidlových smerových stĺpikov, zvodidlových odrážačov a ich príslušenstva, vrátane dopravy do sídiel siedmych oblastí Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, podľa uvedených druhov a množstva uvedeného v technickej špecifikácii.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK
II.2.4)Opis obstarávania:

Predpokladané množstvo 12 položiek cestných bezpečnostných zariadení počas plánovaného zmluvného obdobia 36 mesiacov predstavuje množstvo cca 45 130 ks. Predpokladané množstvo dodávok počas kalendárneho roka 2018 predstavuje približne tretinové množstvo t.j. cca 15 043 ks. V ďalších rokoch sa predpokladá obdobné množstvo dodania v závislostí od prevádzkových potrieb verejné obstarávateľa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 175-396372
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 13VS/2018
Názov:

Cestné smerové stĺpiky s príslušenstvom

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ zrušil postup zadávania zákazky z dôvodu, že bola predložená iba jedna ponuka.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/11/2018