Leveringen - 493752-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Prešov: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2018/S 216-493752

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
37936859
Jesenná 14
Prešov
080 05
Slovakije
Contactpersoon: Vaňová Sylvia
Telefoon: +421 517563700
E-mail: obstaravanie@sucpsk.sk
Fax: +421 517563711
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sucpsk.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: správa a údržba ciest II. a III. triedy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cestné smerové stĺpiky s príslušenstvom

Referentienummer: 13VS/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 175-396372

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13VS/2018
Benaming:

Cestné smerové stĺpiky s príslušenstvom

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018