Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 493752-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Prešov: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2018/S 216-493752

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Nationaal identificatienummer: 37936859
Postadres: Jesenná 14
Plaats: Prešov
NUTS-code: SK
Postcode: 080 05
Land: Slovakije
Contactpersoon: Vaňová Sylvia
E-mail: obstaravanie@sucpsk.sk
Telefoon: +421 517563700
Fax: +421 517563711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sucpsk.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: správa a údržba ciest II. a III. triedy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cestné smerové stĺpiky s príslušenstvom

Referentienummer: 13VS/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 175-396372

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13VS/2018
Benaming:

Cestné smerové stĺpiky s príslušenstvom

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018