Leveringen - 493773-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Kisbér: Medische apparatuur

2018/S 216-493773

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Batthyány Kázmér Szakkórház
EKRSZ_47702264
Iskola utca 11.
Kisbér
2870
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Mogyorósi József
Telefoon: +36 34552600
E-mail: titkarsag@kisberkorhaz.hu
Fax: +36 34352350
NUTS-code: HU212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kisberkorhaz.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: központi szintű költségvetési szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BatthyKázmSzakkórh-EFOP-2.2.19-árubesz- 2018

Referentienummer: EKR000092122018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Batthyány Kázmér Szakkórház – EFOP-2.2.19-17 – árubeszerzés – 2018

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 23 495 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gőzsterilizáló

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU212
Voornaamste plaats van uitvoering:

2870 Kisbér, Iskola utca 11.; Batthyány Kázmér Szakkórház.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db új, 2 STE kapacitású, átadós kivitelű gőzsterilizáló leszállítása az ajánlatkérő, mint megrendelő részére 1 év teljes körű garancia és karbantartás vállalással (full szerviz) a jótállási idő alatt.

A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.

Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki leírásoknak való megfelelést fogad el.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások az alábbiak szerint. / Weging: 400
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1. Az ajtó hegesztés nélküli kivitelben készül. (megléte előny) / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. Az ajtótömítés kerete hegesztés nélküli kivitelben készül. (megléte előny) / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. A csőcsatlakozások könnyen oldható tri-clamp típusúak. (megléte előny) / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.4. A gőzsterilizáló berendezés vákuumszivattyúja vízvisszaforgató rendszerrel rendelkezik. (megléte előny) / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.5. Csendes működésű 2 fokozatú vákuum szivattyúval rendelkezik. (megléte előny) / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.6. A köpeny 100 % nagyságban fűti a kamrát, nem keletkeznek hideg felületek. (megléte előny) / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.7. Automata, elektromos hajtás vagy pneumatikus henger segítségével nyíló ajtó. (megléte előny) / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.8. Érintőképernyős kijelző a kirakó oldalon. (megléte előny) / Weging: 50
Prijs - Weging: 600
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.19-17-2017-00040

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Video-endoszkóp rendszer

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU212
Voornaamste plaats van uitvoering:

2870 Kisbér, Iskola utca 11.; Batthyány Kázmér Szakkórház.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db új, video-endoszkóp rendszer video-gasztroszkóppal és video-kolonoszkóppal (felső és alsó gasztrointesztinális rendszer endoszkópos vizsgálatához) + 1 db új, endoszkópmosó-fertőtlenítő automata leszállítása az ajánlatkérő, mint megrendelő részére 1 év teljes körű garancia és karbantartás vállalással (full szerviz).

A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.

Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki leírásoknak való megfelelést fogad el.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások az alábbiak szerint. / Weging: 400
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1. Video-endoszkóp rendszer video-gasztroszkóppal és video-kolonoszkóppal: Video-processzor esetén elektronikus zoomolási lehetőség megléte. (megléte előny) / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. Video-endoszkóp rendszer video-gasztroszkóppal és video-kolonoszkóppal: A video-processzor és fényforrás komptaibilis az Intézményben található Fujifilm video-endoszkópokkal. (megléte előny) / Weging: 200
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. Video-endoszkóp rendszer video-gasztroszkóppal és video-kolonoszkóppal: Video-gasztroszkópnál Külső átmérője a flexibilis résznek (mm): max. 9,2 mm. (kisebb előnyösebb) / Weging: 100
Prijs - Weging: 600
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.19-17-2017-00040

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kémiai automata+Hematológiai automata+Asztali cent

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42931100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU212
Voornaamste plaats van uitvoering:

2870 Kisbér, Iskola utca 11.; Batthyány Kázmér Szakkórház.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db új kémiai automata + 1 db új hematológiai automata + 1 db új asztali centrifuga leszállítása az ajánlatkérő, mint megrendelő részére 1 év teljes körű garancia és karbantartás vállalással (full szerviz)..

A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.

Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki leírásoknak való megfelelést fogad el.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások az alábbiak szerint. / Weging: 400
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1. Kémiai automata: Windows operációs rendszer. (megléte előny) / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. Kémiai automata: Automatikus hemolizálás HbA1c meghatározásnál. (megléte előny) / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. Kémiai automata: Direkt ISE módszer az ionok meghatározásánál. (megléte előny) / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.4. Asztali centrifuga: Kapacitás 5/7 ml-es vérvételi csövekből. (megléte előny) / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.5. Asztali centrifuga: Kapacitás 10 ml-es vérvételi csövekből. (megléte előny) / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.6. Asztali centrifuga: Gyorsulási programfokozatok száma. (megléte előny) / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.7. Asztali centrifuga: Lassulási programfokozatok száma. (megléte előny) / Weging: 40
Prijs - Weging: 600
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.19-17-2017-00040

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 092-208365
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gőzsterilizáló

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Steelco Hungary Kft.
EKRSZ_14873043
Temesvár utca 19–21.
Budapest
1116
Hongarije
Telefoon: +36 13710257
E-mail: steelco@t-online.hu
Fax: +36 13710258
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 520 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 995 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Video-endoszkóp rendszer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_73364360
Szatmár utca 46/A.
Budapest
1142
Hongarije
Telefoon: +36 14444400
E-mail: info@medirex.hu
Fax: +36 14444401
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 212 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 500 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Kémiai automata+Hematológiai automata+Asztali cent

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I. A 3. rész esetében az eredménytelenség indoka:A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be a 3. részre.

II. 1. rész nyertes ajánlattevő: Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvár utca 19–21.; adószáma:14971921-2-43). Alvállalkozót nem kíván igénybe venni.

2. rész nyertes ajánlattevő: Medirex Zrt. (1142 Budapest, Szatmár u 46/A.; adószáma: 11909879-2-42). Alvállalkozót nem kíván igénybe venni.

III. Ajánlattevők neve, címe, adószáma részenként.

1. rész:

— Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvár utca 19–21.; adószáma:14971921-2-43),

— SzamosMediko Kft. (1124 Budapest Fodor Utca 93. fszt. 2.; adószáma: 23394021-2-43).

2. rész:

— Medirex Zrt. (1142 Budapest, Szatmár u. 46/A.; adószáma: 11909879-2-42),

— HUN-MED Kft. (2045 Törökbálint Tó Park u. 3.; adószáma: 10711426-2-13).

3. rész:

— Sysmex Hungária Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 271.; adószáma: 14029361-2-41),

— Diagon Diagnosztikai Kft. (1047 Budapest, Baross u. 48–52.; adószáma:10831050-2-41).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018