Leveringen - 493776-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Computerapparatuur

2018/S 216-493776

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DP „Balgarski sporten totalizator“
202766380
ul. „Haydushko izvorche“ No. 28
Sofiya
1618
Bulgarije
Contactpersoon: Desislava Stoyanova
Telefoon: +359 28181823
E-mail: op@toto.bg
Fax: +359 28181801
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.toto.bg

Adres van het kopersprofiel: http://profile.toto.bg/aaa6746b1caa0e2cbc433a09f1da5b2b

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: хазарт

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за нуждите на централната компютърна система на ДП БСТ“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Настоящата поръчка е със сложен предмет — доставяне на хардуер и системен софтуер, чрез които да се изгради сървърна инфраструктура, в която да се мигрират данните от съществуващите бази данни; гаранционна поддръжка на хардуер:

1.1. Доставка на хардуерно оборудване.

1.2. Изграждане на сървърна инфраструктура и миграция на данни.

1.3. Гаранционна поддръжка на доставения и инсталиран хардуер.

Поръчката се възлага като доставка, доколкото стойността на стоката е по-висока от стойността на услугата

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 930 930.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
48780000
51611100
72263000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Настоящата поръчка е със сложен предмет — доставяне на хардуер и системен софтуер, чрез които да се изгради сървърна инфраструктура, в която да се мигрират данните от съществуващите бази данни; гаранционна поддръжка на хардуер:

1.1. Доставка на:

— хардуерно оборудване,

— софтуерни лицензи и софтуер за бази данни.

1.2. Изграждане на сървърна инфраструктура и миграция на данни.

1.3. Гаранционна поддръжка на доставения и инсталиран хардуер.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 164-374237
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 140
Benaming:

Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за нуждите на централната компютърна система на ДП БСТ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Сиенсис АД
121708078
ул. Лерин № 44—46
София
1680
Bulgarije
Telefoon: +359 29583600
E-mail: p.markov@cnsys.bg
Fax: +359 29583600
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.cnsys.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 930 930.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018