Leveringen - 493779-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Monteren en bouwen van prefabconstructies

2018/S 216-493779

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Białystok
15-471
Polen
Contactpersoon: Anna Suchowolec
Telefoon: +48 856642255
E-mail: asuchowolec@ptop.org.pl
Fax: +48 856642255
NUTS-code: PL841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ptop.org.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: organizacja pozarządowa
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami pod gniazda bociana białego – etap III

Referentienummer: 25/BOCIAN2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223800
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery (4) części i obejmuje:

1) dostawę 80 sztuk o długości 10,5 m i 20 sztuk o długości 12 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E. W ramach prawa opcji, dodatkowo do 15 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 12 m wraz z platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;

2) dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego, do montażu na dachy. W ramach prawa opcji, dodatkowo do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych;

3) dostawę 60 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ogłoszenie o przetargu i wzór umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 627 914.50 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL84
Voornaamste plaats van uitvoering:

OSO Ostoja Biebrzańska PLB200006

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr I: liczba słupów 25 szt. (w tym 5 szt. – 12 m i 20 szt. – 10,5 m), liczba platform dachowych 1 szt., liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 15 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 5 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 4 szt. – 10,5 m), 3 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie: OSO Ostoja Biebrzańska PLB200006. Szczegółowe wymagania zawiera ogłoszenie o przetargu pkt 2 zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres gwarancji jakości na prace montażowe / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery (4) części i obejmuje:

1) dostawę 80 sztuk o długości 10,5 m i 20 sztuk o długości 12 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E (zwane dalej: „słupami”) wraz z platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie – zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 15 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 12 m wraz z platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;

2) dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego, osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy – zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego;

3) dostawę 60 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy;

4) prawo opcji rozumiane jest zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia podejmie decyzję o zamówieniu dodatkowych słupów, platform i zabezpieczeń. Realizacja opcji będzie w szczególności uzależniona od potrzeb w zakresie wymiany słupów, platform dachowych, montażu zabezpieczeń, zgłaszanych przez użytkowników nieruchomości z terenu realizacji Projektu, na których znajdują się gniazda bocianie. Wskazane w ramach prawa opcji ilości asortymentu to wartości maksymalne, Zamawiający może zamówić mniejsze ilości lub nie skorzystać z tego uprawnienia. Realizacja prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

LIFE15 NAT/PL/000728

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zdjęcie starych gniazd z ich dotychczasowych lokalizacji: od dnia podpisania umowy do 28.2.2019 r. – termin wynikający z ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody.

2. Pozostałe czynności wchodzące w zakres zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.3.2019 r.

3. połowa słupów przewidziana w ramach zamówienia podstawowego w każdej części zamówienia musi zostać wykonana do końca 2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL84
Voornaamste plaats van uitvoering:

OSO Dolina Dolnego Bugu i Dolina Liwca

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr II: liczba słupów 35 szt. (w tym 7 szt. – 12 m i 28 szt. – 10,5 m), liczba platform dachowych 2 szt., liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 25 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 6 szt. słupów (w tym 2 szt. – 12 m i 4 szt. – 10,5 m), 3 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie: OSO Dolina Dolnego Bugu i Dolina Liwca. Szczegółowe wymagania zawiera ogłoszenie o przetargu pkt 2 zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres gwarancji jakości na prace montażowe / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery (4) części i obejmuje:

1) dostawę 80 sztuk o długości 10,5 m i 20 sztuk o długości 12 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E (zwane dalej: „słupami”) wraz z platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie – zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 15 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 12 m wraz z platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;

2) dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego, osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy – zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego;

3) dostawę 60 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy;

4) prawo opcji rozumiane jest zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia podejmie decyzję o zamówieniu dodatkowych słupów, platform i zabezpieczeń. Realizacja opcji będzie w szczególności uzależniona od potrzeb w zakresie wymiany słupów, platform dachowych, montażu zabezpieczeń, zgłaszanych przez użytkowników nieruchomości z terenu realizacji Projektu, na których znajdują się gniazda bocianie. Wskazane w ramach prawa opcji ilości asortymentu to wartości maksymalne, Zamawiający może zamówić mniejsze ilości lub nie skorzystać z tego uprawnienia. Realizacja prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

LIFE15 NAT/PL/000728

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zdjęcie starych gniazd z ich dotychczasowych lokalizacji: od dnia podpisania umowy do 28.2.2019 r. – termin wynikający z ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody.

2. Pozostałe czynności wchodzące w zakres zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.3.2019 r.

3. połowa słupów przewidziana w ramach zamówienia podstawowego w każdej części zamówienia musi zostać wykonana do końca 2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część III

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL84
Voornaamste plaats van uitvoering:

OSO Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005, Dolina Dolnej Narwi PLB140014,

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr III: liczba słupów 15 szt. (w tym 2 szt. – 12 m i 13 szt. – 10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 10 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 4 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 3 szt. – 10,5 m), 1 szt. platformy dachowej, 2 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie OSO Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, Szczegółowe wymagania zawiera ogłoszenie o przetargu pkt 2 zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja jakości na prace montażowe / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery (4) części i obejmuje:

1) dostawę 80 sztuk o długości 10,5 m i 20 sztuk o długości 12 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E (zwane dalej: „słupami”) wraz z platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie – zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 15 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 12 m wraz z platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;

2) dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego, osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy – zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego;

3) dostawę 60 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy;

4) prawo opcji rozumiane jest zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia podejmie decyzję o zamówieniu dodatkowych słupów, platform i zabezpieczeń. Realizacja opcji będzie w szczególności uzależniona od potrzeb w zakresie wymiany słupów, platform dachowych, montażu zabezpieczeń, zgłaszanych przez użytkowników nieruchomości z terenu realizacji Projektu, na których znajdują się gniazda bocianie. Wskazane w ramach prawa opcji ilości asortymentu to wartości maksymalne, Zamawiający może zamówić mniejsze ilości lub nie skorzystać z tego uprawnienia. Realizacja prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

LIFE15 NAT/PL/000728

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zdjęcie starych gniazd z ich dotychczasowych lokalizacji: od dnia podpisania umowy do 28.2.2019 r. – termin wynikający z ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody.

2. Pozostałe czynności wchodzące w zakres zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.3.2019 r.

3. połowa słupów przewidziana w ramach zamówienia podstawowego w każdej części zamówienia musi zostać wykonana do końca 2018

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część IV

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL84
Voornaamste plaats van uitvoering:

OSO Dolina Górnej Narwi PLB200007, Bagno Wizna PLB200005, Bagienna Dolina Narwi PLB200001

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr IV: liczba słupów 25 szt. (w tym 6 szt. – 12 m i 19 szt. – 10,5 m), liczba zabezpieczeń na dachy/kominy 10 szt., z możliwością zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych 5 szt. słupów (w tym 1 szt. – 12 m i 4 szt. – 10,5 m), 1 szt. platformy dachowej, 2 szt. zabezpieczeń na dachy/kominy, realizowana na terenie OSO Dolina Górnej Narwi PLB200007, Bagno Wizna PLB200005, Bagienna Dolina Narwi PLB200001. Szczegółowe wymagania zawiera ogłoszenie o przetargu pkt 2 zamieszczone na stronie www.ptop.org.pl

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja jakości na prace montażowe / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części i obejmuje:

1) dostawę 80 sztuk o długości 10,5 m i 20 sztuk o długości 12 m strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E (zwane dalej: „słupami”) wraz z platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie – zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 15 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 10,5 m i do 5 sztuk żerdzi wirowanych typu E o długości 12 m wraz z platformami gniazdowymi i budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie;

2) dostawę 3 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego, osadzonych na podwójnym krzyżaku z żerdzi, do montażu na dachy – zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 2 sztuk drewnianych platform gniazdowych przeznaczonych pod gniazda bociana białego;

3) dostawę 60 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed odbudową gniazd przez bociany. W ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do 10 sztuk zabezpieczeń na dachy i kominy;

4) prawo opcji rozumiane jest zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia podejmie decyzję o zamówieniu dodatkowych słupów, platform i zabezpieczeń. Realizacja opcji będzie w szczególności uzależniona od potrzeb w zakresie wymiany słupów, platform dachowych, montażu zabezpieczeń, zgłaszanych przez użytkowników nieruchomości z terenu realizacji Projektu, na których znajdują się gniazda bocianie. Wskazane w ramach prawa opcji ilości asortymentu to wartości maksymalne, Zamawiający może zamówić mniejsze ilości lub nie skorzystać z tego uprawnienia. Realizacja prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

LIFE15 NAT/PL/000728

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zdjęcie starych gniazd z ich dotychczasowych lokalizacji: od dnia podpisania umowy do 28.2.2019 r. – termin wynikający z ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody.

2. Pozostałe czynności wchodzące w zakres zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.3.2019 r.

3. połowa słupów przewidziana w ramach zamówienia podstawowego w każdej części zamówienia musi zostać wykonana do końca 2018.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 078-173505
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Część I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
El-System Piotr Popko
ul. Sybiraków 22/22
Łomża
Polen
NUTS-code: PL841
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 101 463.40 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169 481.70 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Część II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych Mipa Leon Stankiewicz
ul. Ciołkowskiego 24
Białystok
Polen
NUTS-code: PL841
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 136 951.21 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 780.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Część III

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
El System Piotr Popko
ul. Sybiraków 22/22
Łomża
Polen
NUTS-code: PL841
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 66 300.80 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 167.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Część IV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
El System Piotr Popko
ul. Sybiraków 22/22
Łomża
Polen
NUTS-code: PL841
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 235.76 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 148 485.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego
Białystok
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie przysługuje do sadów powszechnych na zasadach ogólnych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
sądy powszechne
Białystok
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018