Lieferungen - 493783-2022

09/09/2022    S174

Polska-Katowice: Kabel niskiego napięcia

2022/S 174-493783

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: UL. POWSTAŃCÓW 30
Miejscowość: KATOWICE
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Tel.: +48 327161489
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: ul. Karolinki 1
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-467
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: clm.katowice@pgg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://efo.coig.biz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-6

Numer referencyjny: 702201399-1
II.1.2)Główny kod CPV
31321210 Kabel niskiego napięcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

3. Przedmiot zamówienia: Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-6

4. W celu potwierdzenia, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego wymagane jest złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania) wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do SWZ. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 35

2. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną

lub więcej części zamówienia (zadań).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-6

Część nr: 1-35
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31321210 Kabel niskiego napięcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych.Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 35.

Nr zadania / pozycji Nazwa zadania / pozycji Ilość Jedn.

1 PRZEWÓD ONG 3X2,5+2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 880 m

2 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X16+10+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 510 m

3 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 400 m

4 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+3X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 850 m

5 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 450 m

6 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+3X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY 300 m

7 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 2 030 m

8 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 050 m

9 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 880 m

10 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 300 m

11 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X70+35+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 300 m

12 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY 350 m

13 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 3 050 m

14 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 850 m

15 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 960 m

16 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 650 m

17 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 200 m

18 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 350 m

19 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 400 m

20 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 550 m

21 PRZEWÓD OPNZGCEKŻ-GW(A) 3X50+25+6X4 0,6/1KV GÓRNICZY DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH I PRZENOŚNYCH 480 m

22 PRZEWÓD YNHOGY 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 8 750 m

23 PRZEWÓD YNHOGY 3X4+4+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 45 800 m

24 PRZEWÓD YNHOGY 3X10+10+6 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 22 227 m

25 PRZEWÓD YNHOGY 3X6+6+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 800 m

26 PRZEWÓD NSSHOEU 3X6+3X6/3E+3X1,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 2 850 m

27 PRZEWÓD NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 700 m

28 PRZEWÓD NSSHOEU 3X70+3X35/3E+3X2,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 125 m

29 PRZEWÓD NSSHOEU 3X6+3X6/3E+3X1,5ST EKR 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY Z EKRANEM INDYWIDUALNYM NA ŻYŁACH ROBOCZYCH I STEROWNICZYCH 600 m

30 PRZEWÓD NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST EKR 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY Z EKRANEM INDYWIDUALNYM NA ŻYŁACH ROBOCZYCH I STEROWNICZYCH 800 m

31 PRZEWÓD (V)NTSKCGECWOEU 3X35+3X(1,5ST KON+25/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY 400 m

32 PRZEWÓD(V)NTSKCGECWOEU 3X70+3X(1,5ST KON+35/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY 1 300 m

33 PRZEWÓD(V)NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+UEL KON 3,6/6,0 GÓRNICZY KOMBAJNOWY 800 m

34 PRZEWÓD(Z)NSSHCGEOEU 3X50/25KON+3X(1,5ST KON+1,5UEL KON) 0,6/1KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY 400 m

35 PRZEWÓD (V) (N)SSHCGEOEU (3+3)X70/35KON+3X(2X1,5ST KON)+3X1,5UEL KON 0,6/1KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY 200 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w wysokości:

Dla zadania nr 1 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 96 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 135 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 139 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 36 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 256 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 177 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 313 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 112 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 47 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 65 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 217 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 665 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 47 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 44 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 76 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 55 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 95 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 116 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 696 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 576 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 28 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 28 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 29 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 30 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 31 - 76 000,00 PLN

Dla zadania nr 32 - 340 000,00 PLN

Dla zadania nr 33 - 232 000,00 PLN

Dla zadania nr 34 - 115 000,00 PLN

Dla zadania nr 35 - 65 000,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia rachunku zysków i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu,

jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy innych przewodów oraz kabli elektroenergetycznych na wartość łączną nie niższą niż:

Dla zadania nr 1 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 96 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 135 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 139 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 36 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 256 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 177 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 313 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 112 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 47 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 65 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 217 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 665 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 47 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 44 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 76 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 55 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 95 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 116 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 696 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 576 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 28 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 28 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 29 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 30 - 22 000,00 PLN

Dla zadania nr 31 - 76 000,00 PLN

Dla zadania nr 32 - 340 000,00 PLN

Dla zadania nr 33 - 232 000,00 PLN

Dla zadania nr 34 - 115 000,00 PLN

Dla zadania nr 35 - 65 000,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Jeżeli w dokumentach podane są wartości w walucie innej niż złoty polski zamawiający dokona przeliczenia po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 SWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca:

1)wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3), 5) i 6) ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1), 8) i 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576.

2)w stosunku do którego otwarto likwidację,sąd zarządził likwidację majątku w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym,w stosunku do którego ogłoszono upadłość z wyjątkiem Wykonawcy,który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego - zgodnie z treścią SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium odpowiednio dla zadań nr:

1 - 400,00 PLN

2 - 1 000,00 PLN

3 - 3 000,00 PLN

4 - 4 000,00 PLN

5 - 4 000,00 PLN

6 - 1 000,00 PLN

7 - 7 000,00 PLN

8 - 5 000,00 PLN

9 - 8 000,00 PLN

10 - 3 000,00 PLN

11 - 1 500,00 PLN

12 - 2 000,00 PLN

13 - 1 000,00 PLN

14 - 6 000,00 PLN

15 - 17 000,00 PLN

16 - 1 500,00 PLN

17 - 600,00 PLN

18 - 1 500,00 PLN

19 - 2 000,00 PLN

20 - 2 000,00 PLN

21 - 3 000,00 PLN

22 - 3 000,00 PLN

23 - 18 000,00 PLN

24 - 15 000,00 PLN

25 - 1 000,00 PLN

26 - 2 000,00 PLN

27 - 500,00 PLN

28 - 500,00 PLN

29 - 400,00 PLN

30 - 600,00 PLN

31 - 2 000,00 PLN

32 - 9 000,00 PLN

33 - 6 000,00 PLN

34 - 3 000,00 PLN

35 - 2 000,00 PLN

W przypadku składania wadium na więcej niż jedno zadanie wymagane jest wniesienie wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

4. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Integralną część projektowanych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w projektowanych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektronicznej w częściach zamówienia nr 1÷35. Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie zadania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 192-500920
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

2. Po złożeniu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z art. 223 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył tych środków wraz z ofertą lub są one niekompletne Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

4. Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który złożył tę ofertę, do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

5. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.

6.Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/ Pracownicy Kontrahentów”. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający spełnił obowiązek informacyjny w Profilu Nabywcy na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej w zakładce „Obowiązek informacyjny PZP”.

7.Dodatkowo Zamawiający informuje, że

a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych

w ustawie Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2022