Leveringen - 493784-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Szeged: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 216-493784

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szegedi Tudományegyetem
AK07122
Dugonics tér 13.
Szeged
6720
Hongarije
Contactpersoon: Macsek Bernadett
Telefoon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
NUTS-code: HU333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.u-szeged.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.u-szeged.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Központi költségvetési szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.2.1-15-2016-00007 sz. projekt keretében

Referentienummer: 16/Ny/2018/SZTE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére 7 részajánlati körben „A Richter Gedeon Nyrt, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésében, a piaci versenyképesség növelése érdekében végzett innovatív gyógyszeripari kutatás fejlesztések” projekt (GINOP-2.21-15-2016-00007) keretében 7 részajánlati körben

Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 51 908 262.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

GC/MS gázkromotográf készülék

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, 6720 Szeged, Eötvös u. 6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db Egyszeres kvadrupból GC/MS elektronütközéses ionforrással, split/splitless injektorral, automata folyadék mintaadagolóval, számítógéppel

Gázkromatográf:

A hőmérséklet, nyomás/áramlás, vivőgáz, detektorgáz, stb. paraméterek megjelenítése a gázkromatográf grafikus kijelzőjén.

Áramlási sebesség tartomány: legalább 0-1200 ml/perc között legyen.

Lehetséges split/splitless/direkt injektálás.

Áramlási módok: állandó lineáris áramlási sebesség / állandó fejnyomás.

Programozható az oszlop termosztát / injektor port / nyomás / áramlás / purge áramlás.

Lehetséges injektálás megemelt nyomáson.

A split arány legyen változtatható 1 és 9999 között.

A kolonna tér legyen fűthető legalább 450 oC-ig.

A kolonna tér lehűtésének ideje 450 oC-ról 50 oC-ra: maximum 240 mp

A kolonnatér hőmérséklete 0,1 oC pontossággal beállítható.

A maximális felfűtési sebesség legalább 250 oC/perc.

A hőmérséklet programlépések száma legalább 20 legyen.

A hőmérséklet-stabilitás <0,01 oC az 1 oC környezeti hőmérséklet-változásra.

Az injektor beállítható maximális hőmérséklete legalább 450 oC legyen.

Az injektor maximális nyomása: minimum 700 kPA

Legyen lehetőség a szeptum és a liner cseréjére a vákuum megbontása nélkül.

A kolonna termosztát légkeverése leáll, ha az ajtót kinyitják.

A vivőgáz áramlását automatikusa leállítja, ha a fejnyomás leesik.

Kolonna védő funkció: nem enged betölteni olyan módszert, aminek a hőmérséklete meghaladja a regisztrált kolonna maximális hőmérsékletét.

Egyszeres kvadrupól tömegszelektív detektor:

A tömegspektrométer szoftvere vezérelje a gázkromatográf rendszert.

Tömegtartomány: legalább 1,5-1000 tömegegység (0,1 Da lépésközzel).

Pásztázási (scan) sebesség: legalább 10 000 amu/sec

Az oszlopon megengedett maximális áramlási sebesség legalább 4 mL/perc (hélium, EI forrás) legyen.

Érzékenység: EI SCAN 1 pg OFN (m/z=272) > 600.

A felbontás legyen változtatható: 0,5 - 2,0 Da

Vákuumrendszer: vízhűtés nélküli, elővákuumszivattyú és turbomolekuláris szivattyú, legalább 58 L/s teljesítménnyel.

Tömegskála stabilitása: legalább ±0.1 amu 48 órán keresztül, normál üzemi hőmérséklet mellett, a vákuumrendszer és az elektronika stabilizálódása után.

A detektor dinamikus tartománya legalább 8×106 legyen.

Az ionforrás előlapra szerelt legyen.

A készülék kettős filament rendszerrel rendelkezzen.

Az ionforrás és a filamentek egymástól függetlenül kiszerelhető, az előlapi ajtó megkönnyíti a karbantartást.

Az interfész maximális hőmérséklete legalább 350 oC legyen.

Elektronütközéses ionizáció

Ionizációs energia változtatható: 10 - 200 eV

Ionizációs áramerősség változtatható: 5 - 250 μA

Ionforrás hőmérséklete változtatható 140 - 260 ℃-ig

A tömegspektrométer tegye lehetővé a SIM/SCAN mérés egyidejű végrehajtását.

A készülék legyen alkalmas a későbbiek során opcionális direkt mintabeviteli rendszer fogadására.

SIM módban legalább 64 csatorna és 128 csoport legyen beállítható.

Retenciós idő ismételhetőség: ≦0 008 %

Csúcsterület ismételhetőség: ≦1 %

További kiegészítők: vezérlőszoftver; számítógépvezérlés; nyomtató (SAMSUNG SL-M2825ND vagy azzal egyenértékű); automata folyadék mintaadagoló.

Betanítás/oktatás: max. 2 főnek, min. 8 óra.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az analizátor típusa – hengerszimmetrikus fém rudakból és elő kvadrupol rudakból álló (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Az analizátor felépítése – rendelkezik közvetlenül a detektor előtti fókuszálási lencse rendszerrel (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Az injektor maximális nyomásának többletmértéke a kötelező 700 kPA mértéken felül (egész kPA-ban; min.: 0 kPa, 250 kPa vagy annál kedvezőbb megajánlás a maximális pontszámot kapja) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: A kolonna tér lehűtésének ideje 450 °C-ról 50 °C-ra (egész mp-ben; maximum 240 mp, 210 mp vagy annál kedvezőbb megajánlás a maximális pontszámot kapja) / Weging: 5
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.2.1-15-2016-00007

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nano részecske méret és Zeta Potenciál mérő műszer

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, 6720 Szeged, Eötvös u. 6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db Nano részecske méret, részecskeeloszlás és Zeta Potenciál mérő műszer

Minimum műszaki előírások:

Részecske méret mérése nano tartományban NIBS módszerrel 633 nm-es 4 mW-os lézerrel

Zeta Potenciál mérése Lézer doppler elektroforézis módszerrel

Abszolut molekula tömeg mérése, A2 mérése

Zeta Potenciál és részecske méret mérés ugyanazon cellából ugyanazon mintából

Méréstartomány 0,3 nm-10 000 nm

Min koncentráció (méretmérés): 0,1 mg/mL

Max koncentráció (méretmérés): 40 %w/v

Visszaszórt fény detektálás a tejes koncentráció tartományban

Zeta potenciál mérés PALS kiértékelés módszerrel (fázis analízis a pontos zeta potenciál érték meghatározásához)

Min minta térfogat (méretmérés): 30 uL

Min minta térfogat (zeta potenciál): 30 uL

Hőmérséklet szabályozási tartomány: 0-90 Celsius

Aggregációs index mérése előre és visszaszórt fény detektálásával

Zeta potenciál méréstartomány +/- 200 mV

Betanítás/oktatás: maximum 5 főnek, minimum 4 óra.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Felületi zeta potenciál mérő csatlakoztathatósága (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Zeta potenciál és zéta potenciál eloszlás mérése egyidejű méréssel (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Méret mérésnél back scatter technológia alkalmazása (nem: 0 pont; igen: 10 pont; vegyes back scatter és 90 fokos nem elfogadható) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Automata mintaváltó lehetőség csatlakoztathatósága (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Eldobható küvetták (zeta potenciál és méret méréshez) (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Min. minta mérési térfogat - zéta potenciál mérés (egész uL-ben; maximum 30 uL, 20 uL vagy kisebb megajánlás egyaránt a maximális pontszámot kapja) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Min. minta térfogat - méret mérés (egész uL-ben; maximum 30 uL, 12 uL vagy kisebb megajánlás egyaránt a maximális pontszámot kapja) / Weging: 5
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.2.1-15-2016-00007

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nagynyomású gradienskromatográfiás rendszer analitikai és félpreparatív célokra

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 113.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db Nagynyomású gradienskromatográfiás rendszer analitikai és félpreparatív célokra

Az egész modulrendszer

— CE minősítés

— dugvilla, áramellátás a magyar szabványnak megfelelő

Pumpa rendszer

— Fordított és normálfázisú kromatográfiás elválasztásokra egyaránt alkalmas folyadékkromatográfiás rendszer

— Bináris nagynyomású gradiens képzésre alkalmas eluensszállító rendszer (a két oldószert külön pumpafej adagolja)

— 4 csatornás gáztalanító egység

— beépített dinamikus gradiens mixer, kamra térfogat: maximum 2 ml

— beépített dugattyúmosó

— állítható áramlási sebesség - 0,001 - 10 ml/perc

— maximum nyomás - min. 35 Mpa (10 ml/perc-ig); min. 60 Mpa (5 ml/perc-nél)

— folyadékáram-pontosság (pumpafejenként): legalább+/- 1 %

— folyadékáram-precizitás (pumpafejenként): legalább 0,05 % RSD

— vezérlés a HPLC készülék vezérlőszoftverével a többi egységgel közösen vezérelhető modul

— önálló (beépített) saját vezérléssel is rendelkezzen

Analitikai oszlop

— RP kolonna előtétoszloppal [fordított fázisú oszlop, töltet felülete: C18, pórus méret: 100 Ǻ, récsecske méret: 10 μm, oszlop mérete: 150 mm x 4,6 mm]

Félpreparatív oszlop

— fordított fázisú oszlop előtétoszloppal

Töltet felülete: C18,

Pórus méret: 120 Ǻ, récsecske méret: 10 μm

Oszlop méret: 250 mm x 10 mm

Manuális injektor

— a készülékhez rögzíthető tartóval

— megfelelő csatlakozókkal

— inditójel adása

— legalább két beszerelhető loop; 20 μl-es és 10 ml-s loop, nyomástűrés: min. 30 MPa

— 1 db 10 ml-es gáztömör nyomásálló fecskendő

Detektor

— diódasoros UV/VIS detektor hullámhossztartomány: 200-600 nm

— adatgyűjtési sebesség: min. 50 spektrum/sec

— analitikai mérőcella

Optikai úthossz: 10 mm;

Cellatérfogat: maximum 20 μl

— preparatív mérőcella változtatható optikai úthossz: 0,1 - 0,5 mm

— a HPLC készülék vezérlőszoftverével a többi egységgel közösen vezérelhető modul

Frakció-szedő

— kémcsövekre alkalmas rack kémcső méret: 12-16 mm x 90-170 mm.

Férőhelyek száma legalább 60

— kivitelezés, mozgási mechanizmus

Vízálló billentyűzet

x-y mozgás mechanizmus

Folyadék adagolófej mozgási ideje (csőről-csőre) max 0,15 sec

— 3 utas szelep a felesleges folyadékelvezetéshez

— frakciószedési módok - mintavételezés idő, cseppszám, térfogat, detektor jel alapján

— vezérlés a HPLC készülék vezérlőszoftverével a többi egységgel közösen vezérelhető modul, önálló (beépített) saját vezérléssel is rendelkezzen

További kiegészítők: számítógép a teljes rendszer vezérléséhez, nyomtató (HP LaserJet Pro MFP M521dw vagy azzal egyenértékű); kromatográfiás szoftver; induló készlet.

Betanítás/oktatás: 1 főnek, minimum 2 óra

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A mixer cserélhető keverőkamrákkal rendelkezik (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: A pumpa maximum nyomásának többletmértéke a kötelező 60 Mpa mértéken felül (5 ml/perc-nél) (egész Mpa-ban; min. 0 MPa, 10 Mpa vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Detektor zajszint abszorbanciában megadva (maximum 5x10-6; 3x10-6 vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Frakciószedő férőhely (kémcsőszám) többletmértéke a kötelező 60 db-on felül (egész db-ban, min. 0 db, 60 db vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: A szoftver alkalmas az intézetben már meglévő Jasco készülékek vezérlésére is (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.2.1-15-2016-00007

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Liposzóma extruder - Liposzómák manuális előállítására alkalmas berendezés

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 113.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db Liposoma extruder - Liposzómák manuális előállítására alkalmas berendezés

Minimum műszaki előírások:

Liposzómák manuális előállítására alkalmas berendezés

Változatos mennyiségű folyékony, homogénfázisú minták részére

Képes legyen uniform méretű liposzómákat készíteni

Mintamérete legalább 5-30 ml legyen

Holttérfogata nem lehet több 10 ml-nél

Sterilizálható legyen minden egyes része

Köpenyben áramoltatott vízzel hűthető

Képes legyen legalább 30 bar nyomás alkalmazására

A következő tartozékokat szükséges biztosítani:

Az itt felsorolt membránok a készülék méretének megfelelő átmérővel, a következőkben felsorolt pórus mérettel egyenként legalább 200 db-os mennyiségben szállítandók:

50 nm, 100 nm, 200 nm, 400 nm, 800 nm, 1000 nm membrán.

Valamint legalább 200 db támasztómembrán és 2 db tartalék extruder O-gyűrű.

Betanítás/oktatás nem szükséges.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A készülék használati nyomástartományának többletmértéke a kötelező 30 baron felül (egész bar-ban; min. 0 bar, 10 bar vagy kedvezőbb megajánlás a maximum pontot kapja) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.2.1-15-2016-00007

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IPA NUL vagy azzal egyenértékű szoftver licensz

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, 6720 Szeged, Korányi fasor 6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db IPA NUL szoftver licensz vagy azzal egyenértékű

Minimum műszaki előírások:

Rendszerkövetelmények:

— Windows operációs rendszer:

— Windows 10

— Windows 8

— Windows 7

— Windows XP SP2 vagy későbbi*

Windows internet böngészők:

— Internet Explorer 6 vagy későbbi

— Firefox 5 vagy későbbi

— Chrome 10 vagy későbbi

— Safari 5.05 vagy későbbi

Mac operációs rendszer:

— OS 10.12 Sierra

— OS 10.11 El Capitan

OS 10.10 Yosemite

— OS 10.9 Mavericks

Mac internet böngészők:

— Firefox 5 vagy későbbi

— Safari 5.0.5 vagy későbbi

— Chrome 10 vagy későbbi

Java Runtime Enviroment (JRE). Nem szükséges, amennyiben az IPA kliens telepítve van.:

— JRE 1.7.0_xx

— JRE 1.8.0_xx

Minimum hardware követelmények:

PC - 1.25GHz, 2GB RAM (IPA csökkentett mód)

PC - 2GHz, 4GB RAM (ajánlott)

Mac - 1.25GHz, 2GB RAM (IPA csökkentett mód)

Mac - 2GHz, 4 GB RAM (ajánlott)

Minimum képernyő felbontás: 1024×768

IPA által támogatott kísérleti területek:

— RNA-seq

— Microarray

— Proteomikai

Támogatott alkalmazások: legalább

— „Target” azonosítás és validáció

— Gyógyszer hatásmechanizmusok

— Betegség mechanizmusok

Betanítás/oktatás nem szükséges.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: További támogatott kísérleti területek: miRNS és/vagy mRNS és/vagy qPCR és/vagy Metabolomika (db, pontkiosztás: 0 pont, ha nincs további támogatott kísérleti terület; 2,5 pont/db) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Támogatott alkalmazások az alábbiak közül: Biomarker felfedezés és/vagy Gyógyszer toxicitás mechanizmusa (db, pontkiosztás: 0 pont, ha nincs támogatott alkalmazás a felsoroltak közül; 5 pont/alkalmazá / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lehetőséget nyújt útvonalak importálására az XGMML, BioPax, SBML vagy GPML használatával (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.2.1-15-2016-00007

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bioadhéziós mérésre alkalmas állagelemző 5 kg-os cellával

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, 6720 Szeged, Eötvös u. 6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db Bioadhéziós mérésre alkalmas állagelemző készülék 5 kg-os cellával

A készülék rendelkezik a tesztfelület megfelelő hordozására alkalmas kiegészítőkkel (mucoadhesion test rig, adhesive indexing and 90 peel rig)

A készülék rendelkezik az erőhatások és erőhatás irányok imitálására alkalmas erőkarokkal és próbatestekkel

Max. erő kapacitás: 50 kg.f (500N)

Erő felbontás: 0,1 g

Mérő cella opciók: 0.5, 5, 30, 50 kg.f

Gyorsaság skála: 0.01 - 40 mm/s

Gyorsaság pontosság: Jobb, mint 0.1 %

Maximális rekesz: 370 mm

Távolság felbontás: 0 001 mm

Vizsgálati felület: min. 40 cm2, maximum 100 cm2

Mértékegységek: g, mm, s

Üzemi hőmérséklet: 0oC - 40oC

PC vezérlés

A készülék alkalmas különböző fundamentális, empirikus és imitatív tesztek elvégzésére. Alkalmas félszilárd (krémek, gélek, tapaszok) és folyékony készítmények bőrfelülethez, nyálkahártyához való tapadásának vizsgálatára.

Betanítás/oktatás: maximum 2 főnek, minimum 4 óra

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bővíthetőség lehetősége szilárd és folyékony készítmények vizsgálatára alkalmas próbatestekkel (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termosztáló egység illesztésének lehetősége a vizsgáló asztalra (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.2.1-15-2016-00007

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nano porlasztva szárító vizes oldatokhoz

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42924700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, 6720 Szeged, Eötvös u. 6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db Nano porlasztva szárító vizes oldatokhoz

Készülék neve: Nano Spray Dryer, nano porlasztva-szárító berendezés

Készülék kivitele: Basic, alap

Készülék működési mérete: maximum: (WxHxD) 60x150x 60 cm

Készülék súlya: maximum: 70 kg

Áramlási sebesség: 80 -160 L/min

Fűtési kapacitás: 1400 W

Elérhető szemcseátmérő: 300 nm - 5 μ m

Szakmai leírás:

A készülék különböző oldatok vagy szuszpenziók porlasztva szárítására használható berendezés, 300 nm - 5 μm közötti szemcseméret előállítására alkalmas. A képződő szemcseméret a kiválasztott és felszerelt porlasztófej függvénye. Működéséhez, (mint szárító gáz) sűrített levegőre van szükség.

Különféle biztonsági elemekkel felszerelt készülék: Túlfűtés elleni védelem, automatikus hőmérsékleti szenzorok, túlnyomásvédelem, automatikusan kontrollált porlasztás, túlfeszültség elleni védelem, beépített földelés, szűrők, nagy hő tűrő képességű boroszilikát üveg részek, automatikus nyomás kontroll. A kompakt fűtőrendszernek köszönhetően a porlasztó gáz optimális energiabefektetéssel 120 oC-ra is felmelegszik. Egy speciálisan kialakított porózus fém résznek köszönhetően a felfűtési idő minimális, és elősegíti a felfűtött gáz laminális áramlását a porlasztókamrába.

Szállított tartozékok: Porlasztófej, porlasztósapka (4,0 μ m, 5,5 μm, 7,0 μm), Pc szoftver, üveg szárítóedény és szeparátor, szelepek N2-hez és C02-hoz Működéshez szükséges nem szállított tartozékok: Számítógép, sűrített levegő/C02 vagy nitrogén

A készülékkel folyadékból, szuszpenzióból, emulzióból a porlasztó fej mérete szerint változó szemcseátmérőjű szárított anyagot lehet nyerni. A kíméletes szárítást a porlasztásnak köszönhetően képződött cseppekből fakadó intenzív hő és anyagátadás következtében lehet biztosítani. A betáplált folyadék a szárító levegőbe diszpergál. A képződött cseppek párolgási felülete megnövekszik. A szárító gáz vagy sűrített levegő magas hőmérséklete elsősorban a víz vagy egyéb oldószer elpárologtatásában vesz részt, nem a termék felmelegítésében

Betanítás/oktatás: maximum 5 főnek, minimum 4 óra.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Alacsonyabb (110 cm vagy alacsonyabb) módban is összeszerelhető (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kiegészítő tartozékok vásárlásával zárt módban szerves oldószeres anyagok is porlaszthatóak N2 vagy CO2 szárítógázzal (nem: 0 pont; igen: 10 pont) / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.2.1-15-2016-00007

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Szervizelés, hibaelhárítás megkezdése személyes megjelenéssel 5 munkanapon belül

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 071-156896
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

GC/MS gázkromotográf készülék

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16/Ny/2018/SZTE/1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Nano részecske méret és Zeta Potenciál mérő műszer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PCT Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Juhar u. 10.
Mosonmagyaróvár
9200
Hongarije
Telefoon: +36 209351320
E-mail: pct@pct.hu
Fax: +36 96576224
NUTS-code: HU221
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 173 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16/Ny/2018/SZTE/2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Nagynyomású gradienskromatográfiás rendszer analitikai és félpreparatív célokra

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ABLE&E-JASCO Magyarország Kft.
Fehérvári út 132–144.
Budapest
1116
Hongarije
E-mail: ablehun@ablelab.com
Fax: +36 12790472
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 655 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Liposzóma extruder - Liposzómák manuális előállítására alkalmas berendezés

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16/Ny/2018/SZTE/3
Perceel nr.: 5
Benaming:

IPA NUL vagy azzal egyenértékű szoftver licensz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rigó u. 20.
Gödöllő
2100
Hongarije
Telefoon: +36 28419986
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Fax: +36 28422319
NUTS-code: HU120
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 266 762.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16/Ny/2018/SZTE/4
Perceel nr.: 6
Benaming:

Bioadhéziós mérésre alkalmas állagelemző 5 kg-os cellával

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Metron Kft.
Keleti Károly u. 27.
Budapest
1024
Hongarije
Telefoon: +36 703611607
E-mail: agoston.sagi@metrongroup.hu
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 450 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16/Ny/2018/SZTE/5
Perceel nr.: 7
Benaming:

Nano porlasztva szárító vizes oldatokhoz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Donau Lab Kft.
Fehérvári út 120.
Budapest
1116
Hongarije
Telefoon: +36 309628576
E-mail: reka@donaulab.com
Fax: +36 13191598
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 363 500.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma, rész:

1. PCT Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 10.) – 2. rész

Adószám:13937368-2-08

2. Anton Paar Hungary Kft. (1096 Budapest, Telepy u. 24.) – 2. rész

Adószám: 10553444-2-43

3. ABLE&E-JASCO Magyarország Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.) – 3. rész

Adószám: 10971527-2-43

4. IronMaas Consulting Kft. (1203 Budapest, Baross u. 43.) – 4. rész

Adószám:24648316-2-43

5. Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Rigó u. 20.) – 5. rész

Adószám: 12122066-2-13

6. Metron Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 27.) – 6. rész

Adószám: 10656901-2-41

7. Donau Lab Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 120.) – 7. rész

Adószám: 10828601-2-43

Nyertes ajánlatok:

1. PCT Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 10.) – 2. rész

Adószám:13937368-2-08

2. ABLE&E-JASCO Magyarország Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.) – 3. rész

Adószám: 10971527-2-43

3. Biomarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Rigó u. 20.) – 5. rész

Adószám: 12122066-2-13

4. Metron Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 27.) – 6. rész

Adószám: 10656901-2-41

5. Donau Lab Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 120.) – 7. rész

Adószám: 10828601-2-43

Eredménytelen részek és indoklás:

Az 1. rész esetén

Eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont.

A 4. rész esetén.

Eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018