Leveringen - 493793-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Chełm: Fietsen

2018/S 216-493793

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 197-444859)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Chełm
ul. Lubelska 65
Chełm
22-100
Polen
Contactpersoon: Monika Lepionko
Telefoon: +48 825652223
E-mail: monika.lepionko@umchelm.pl
Fax: +48 825652254
NUTS-code: PL812

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.chelm.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Chełm
ul. Gminna 18
Pokrówka
22-100
Polen
Telefoon: +48 825636553
E-mail: sekretariat@gminachelm.pl
Fax: +48 825637793
NUTS-code: PL812

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gminachelm.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Kamień
ul. Diamentowa 15
Kamień
22-113
Polen
Telefoon: +48 825671571
E-mail: sekretariat@kamien.gmina.pl
Fax: +48 825671571
NUTS-code: PL812

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kamien.gmina.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego dla zadania w ramach przedsięwzięcia „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”

Referentienummer: RPW.042.1.10.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34430000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego dla zadania w ramach przedsięwzięcia „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-444859

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: