Leveringen - 493800-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Röntgenapparatuur

2018/S 216-493800

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 195-440951)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
00165565
Limbová
Bratislava-Nové Mesto
837 52
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Telefoon: +421 257393297
E-mail: ondrej.kuruc@health.gov.sk
Fax: +421 254789321
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.health.gov.sk/Titulka

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RTG digitálne mobilné pojazdné

Referentienummer: S11664-2018-OZZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

RTG digitálne mobilné pojazdné

— názov predmetu zákazky časť 1: Skupina 2 - RTG 2: Digitálny mobilný pojazdný detektor GdOS, 30kW,

— názov predmetu zákazky časť 2: Skupina 2 - RTG 3: Digitálny mobilný pojazdný detektor Csl, 30 kW, motorický pohon

— názov predmetu zákazky časť 3: Skupina 2 - RTG 4: Digitálny mobilný pojazdný detektor Csl, 40 kW, motoricky pohon

Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa, ako predávajúceho, predať a dodať potencionálnemu kupujúcemu/im, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 5 časti B.2 Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, röntgeny a poskytnúť záručný servis, uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440951

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: