Leveringen - 493802-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Ziekenhuisbedden

2018/S 216-493802

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 162-369977)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Svet zdravia, a.s.
35960884
Digital Park II, Einsteinova
Bratislava-mestská časť Petržalka
851 01
Slovakije
Contactpersoon: Poverená osoba verejného obstarávateľa
Telefoon: +421 904420290
E-mail: vo1@svetzdravia.com
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.procare.sk/nemocnica/vseobecna-nemocnica-rimavska-sobota/

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19222

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lôžka

Referentienummer: RS_Lozka_4_2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192120
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 6 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 4 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 1 ks špeciálneho lôžka pre intenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanými váhami, laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 100 ks elektricky polohovateľných ošetrovateľských lôžok s príslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 162-369977

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk z dôvodu štandardne prebiehajúcich kontrol.