Leveringen - 493808-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Speciale software voor de industrie

2018/S 216-493808

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-426585)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Aukcie.sk s. r. o.
46897615
Pluhová
Bratislava-mestská časť Nové Mesto
831 03
Slovakije
Contactpersoon: Martin Mankovecky
Telefoon: +421 905895687
E-mail: mmankovecky@gmail.com
NUTS-code: SK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aukcie.sk

Adres van het kopersprofiel: www.aukcie.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Komplexná multijazyčne orientovaná aukčná platforma s prvkami trojvrstvovej architektúry

Referentienummer: VO_OPVaI_AUKCIA_2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom dodávky je aukčné internetové obchodné centrum poskytujúce registrovaným používateľom obchodný a reklamný priestor (možnosť výhodného nákupu alebo predaja tovarov a služieb). Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426585

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikácia
In plaats van:

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.

Te lezen:

Elektronická komunikácia nevyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: