Leveringen - 493813-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Zakken voor het verpakken van goederen

2018/S 216-493813

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 198-447520)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Réunion des musées nationaux Gd Palais
254-256 rue de Bercy
Paris
75012
Frankrijk
E-mail: liliane.colineau@rmngp.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://http://www.rmngp.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://rmn.e-marchespublics.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fabrication de sac luxe, pochettes, papier cadeau et rubans personnalisés pour les besoins des librairies boutiques de la RMN-GP

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18937000 - BC33 - AB18
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fabrication de sac luxe, pochettes, papier cadeau et rubans personnalisés pour les besoins des librairies boutiques de la RMN-GP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-447520

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: