Leveringen - 493816-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Diverse geneesmiddelen

2018/S 216-493816

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 181-409644)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Kroatië
Telefoon: +385 16503788
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS-code: HR041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zagreb.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Posebno skupi lijekovi (38 grupa)

Referentienummer: 010-018-191-2018-EVV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukladno točki 2. DON-a – Podaci o predmetu nabave.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 181-409644

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Dodatni podaci:
In plaats van:
Te lezen:

6.7. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je od dana otvaranja ponuda (uključujući i dan otvaranja) do 22.3.2019.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: