Leveringen - 493817-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Debrecen: Elektriciteit

2018/S 216-493817

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 194-438509)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Csepregi Judit
Telefoon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670-73070
NUTS-code: HU321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.unideb.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.unideb.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DEK-644_Villamos energia beszerzése

Referentienummer: EKR000613282018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

DEK-644_Adásvételi szerződés villamos energia beszerzésére a Debreceni Egyetem részére

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 194-438509

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:30
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a Kbt. 56. § (4) bekezdésére tekintettel módosította és a közbeszerzési dokumentumokat kiegészítette.