Leveringen - 493818-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Tatabánya: Diverse computeruitrusting

2018/S 216-493818

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-433400)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szent Borbála Kórház
EKRSZ_95062662
Dózsa György utca 77.
Tatabánya
2800
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Szücs Tamás
Telefoon: +36 34515444
E-mail: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
NUTS-code: HU212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tatabanyakorhaz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.tatabanyakorhaz.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése

Referentienummer: EKR000703642018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30236000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése, ÁEEK-OEP-EMMI-2016 /1”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-433400

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 06/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 06/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: VI.4.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:

21. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy a megítélt összeg felhasználásának korlátozását olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja

Fentiek alapján ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésre figyelemmel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését ahhoz a feltételhez köti, hogy ajánlatkérő részére a támogatást legalább az igényelt mértékben megítélik, és arról őt írásban értesítik, illetve a megítélt összeg felhasználását nem korlátozzák.

Te lezen:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:

21. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy a megítélt összeg felhasználásának korlátozását olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja

Fentiek alapján ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésre figyelemmel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését ahhoz a feltételhez köti, hogy ajánlatkérő részére a támogatást legalább az igényelt mértékben megítélik, és arról őt írásban értesítik, illetve a megítélt összeg felhasználását nem korlátozzák.

22. Ajánlatkérő 13.11.2018, 10:00 órától helyszíni bejárást tart.

Találkozó: Ajánlatkérő székhelyén (2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.), „L” épület aula

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

A közbeszerzési dokumentumok módosításra kerültek, a módosított dokumentumok az EKR-ben megtalálhatóak.