Leveringen - 493821-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Farmaceutische producten

2018/S 216-493821

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 197-444958)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Unicancer Achats
101 rue de Tolbiac
Paris
75013
Frankrijk
Telefoon: +33 144235581
E-mail: s-elhimdi@unicancer.fr
NUTS-code: FR1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.unicancer.fr

Adres van het kopersprofiel: http://unicancer.e-marchespublics.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, livraison de médicaments radiopharmaceutiques, équipements et consommables associés pour les CLCC et les établissements affiliés

Referentienummer: UNICANCER / 2018/ AM045
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, livraison de médicaments radiopharmaceutiques, de dispositifs médicaux implantables radioactifs et équipements (incluant la maintenance), de consommables associés pour les services de médecine nucléaire et de radiopharmacie des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) et les établissements affiliés.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-444958

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:30
Te lezen:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: