Leveringen - 493825-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Brie-Comte-Robert: Bereiden van maaltijden

2018/S 216-493825

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 201-456283)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Commune Brie-Comte-Robert
2 rue de Verdun
Brie-Comte-Robert Cedex
77255
Frankrijk
Contactpersoon: Service des moyens
Telefoon: +33 160626437
E-mail: moyens@briecomterobert.fr
Fax: +33 160620973
NUTS-code: FR102

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marches.maximilien.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.briecomterobert.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de repas préparés selon le principe de la liaison froide

Referentienummer: 2018-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55321000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Cette consultation a pour objet des prestations de fourniture et de livraison de repas préparés selon le principe de la liaison froide, pour le compte de l'ensemble des collectivités et établissement ayant signé la convention de groupement de commandes.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-456283

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 16/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: