Leveringen - 493826-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Mans: Nood- en veiligheidsuitrusting

2018/S 216-493826

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 211-481767)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Département de la Sarthe
22720002900014
Hôtel du département, place Aristide Briand
Le Mans
72072
Frankrijk
E-mail: scp@cg72.fr
NUTS-code: FRG04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sarthe.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.sarthe-marchespublics.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et contrôle annuel des équipements de sécurité incendie du département de la Sarthe

Referentienummer: 18ff-Scoc-2452-K
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre exécuté par émission de bons de commande. L'accord-cadre est fixé sans montant minimum ni maximum et est renouvelable par reconduction tacite selon la périodicité suivante sans que sa durée totale puisse excéder 4 années: période ferme: de la date de notification de l'accord-cadre au 31.12.2019 reconduction nº 1: du 1.1.2020 au 31.12.2020, reconduction nº 2: du 1.1.2021 au 31.12.2021, reconduction nº 3: du 1.1.2022 au 31.12.2022.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-481767

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 28/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 28/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: