Leveringen - 493827-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Straatsburg: Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties

2018/S 216-493827

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 206-469704)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Université de Strasbourg
130005457
4 rue Blaise Pascal — CS 90032
Strasbourg Cedex
67081
Frankrijk
Telefoon: +33 368851201
E-mail: dam@unistra.fr
Fax: +33 368851022
NUTS-code: FRF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.unistra.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance des moyens d'extinctions et des douches de sécurité portatives de l'université de Strasbourg

Referentienummer: Extincteurs 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50413200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance des moyens d'extinctions et des douches de sécurité portatives de l'université de Strasbourg. La consultation a pour objet d'attribuer à un seul prestataire un contrat de forme mixte qui inclut:

— un marché ordinaire relatif aux opérations de maintenance annuelle (extincteurs, installations fixes d'extinction automatique et douches de sécurité portatives),

— un accord-cadre sans minimum ni maximum relatif à la maintenance additionnelle et au remplacement des extincteurs et qui donne lieu à l'émission de bons de commande.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 206-469704

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 04/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 04/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: