Leveringen - 493831-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Software en informatiesystemen

2018/S 216-493831

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 193-435884)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
S2801213F
C/ Alcalá, 9
Madrid
28014
Spanje
Contactpersoon: Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
E-mail: secretaria.contratacioncentralizada@minhafp.es
Fax: +34 915958850
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IXa3tQsTNgEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura

Referentienummer: 41/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-435884

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: