Leveringen - 493832-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Benodigdheden voor angiografie

2018/S 216-493832

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-433515)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
15-276
Polen
Contactpersoon: Emilia Harackiewicz, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
Telefoon: +48 858318388
E-mail: zamowienia@poczta-usk.pl
Fax: +48 858318691
NUTS-code: PL841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://usk.onestepcloud.pl/

Adres van het kopersprofiel: www.usk.bialystok.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych

Referentienummer: 90/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111710
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych do Zakładu Radiologii USK w Białymstoku.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-433515

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: