Leveringen - 493833-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Benzine

2018/S 216-493833

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 203-461647)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Kraków
31-580
Polen
Contactpersoon: Beata Wolnik
Telefoon: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Fax: +48 126462350
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpo.krakow.pl

Adres van het kopersprofiel: https://mpo-krakow.logintrade.net

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Referentienummer: TZ/TT/23/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych w ilości:

— zadanie nr 1 – dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości 1 650 m3

— zadanie nr 2 – dostawa benzyny bezołowiowej Pb98 w ilości 150 m3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

Stacja Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461647

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikacja
In plaats van:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpo.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Te lezen:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpo.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpo-krakow.logintrade.net

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe:
In plaats van:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) wypełniony formularz oferty - zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ;

b) wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ;

c) oświadczenie Wykonawcy zawierające wszelkie informacje niezbędne Zamawiającemu do otwarcia pliku z JEDZ, a w szczególności hasło dostępowe do ww. JEDZ;

d) dowód wniesienia wadium.

e) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ) – jeśli dotyczy.

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium na zasadach określonych w pkt 10 SIWZ.

3. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

4. Informację na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu JEDZ zawiera pkt 8 SIWZ.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy: z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 11 ust. 3 zał. nr 4 do SIWZ.

Te lezen:

1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest także dołączyć:

a) wypełniony formularz oferty – zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ;

b) wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ;

c) dowód wniesienia wadium.

d) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ) – jeśli dotyczy.

(...)

Pkt. 2 do 9 sekcji vi.3) informacje dodatkowe ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian !!!, zamawiający dodaje pkt 10 o następującym brzmieniu

10. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów, o których mowa w treści § 3. 1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1320 ze zm.), następuje za pośrednictwem Platformy Przetargowej pzp24.pl dostępnej pod adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net.

Przekazywanie dokumentów innych niż wskazanych w ww. rozporządzeniu może nastąpić za pośrednictwem ww. platformy lub za pośrednictwem e-mail: zp@mpo.krakow.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mil pisma lub dokumentu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma lub dokumentu przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje iż pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej (www.mpo.krakow.p), stronie BIP (http://bip.mpo.krakow.pl/) oraz na platformie przetargowej pzp24.pl pod adresem https://mpo-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html komunikat Zamawiającego w wprawie elektronizacji oraz zmodyfikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem zapisów dotyczących elektronizacji.