Leveringen - 493834-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2018/S 216-493834

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 201-456055)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Polen
Contactpersoon: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Telefoon: +48 585727331
E-mail: bmartyn@szpitalepomorskie.eu
Fax: +48 585727331
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalepomorskie.eu

Adres van het kopersprofiel: http://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych różnego rodzaju do lokalizacji: Szpital w Wejherowie

Referentienummer: SZP/ZP/N/S/28/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych różnego rodzaju do lokalizacji: Szpital w Wejherowie, w 17 zadaniach przez okres 12 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-456055

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikacja
In plaats van:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

ul. Jagalskiego 10

Wejherowo

84-200

Polska

Osoba do kontaktów: Marzena Magulska

E-mail: mmagulska@szpitalepomorskie.eu

Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Te lezen:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL) http://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

VII.2)Overige nadere inlichtingen: