Leveringen - 493836-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Rybnik: Farmaceutische producten

2018/S 216-493836

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 203-461495)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
Rybnik
44-201
Polen
Contactpersoon: Ilona Chwastek, Ewelina Górniak-Gradzińska
Telefoon: +48 326218459
E-mail: zam.publiczne@psychiatria.com
Fax: +48 324226875
NUTS-code: PL227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.psychiatria.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Referentienummer: DZz.380.3.21.2018.LAp.428
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 części (pakietów) szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461495

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikacja
In plaats van:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

Uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.psychiatria.com

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

Adres podany powyżej

Te lezen:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

Uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.psychiatria.com

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 05/12/2018
Te lezen:
Datum: 19/12/2018
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 02/02/2019
Te lezen:
Datum: 16/02/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 05/12/2018
Te lezen:
Datum: 19/12/2018
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe:
In plaats van:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt XII.13 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego, należy złożyć w terminie do dnia 5.12.2018 r. do godziny 09:30 w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, budynek Administracji Biuro Pracownika ds. zamówień publicznych - II piętro pokój nr 17. (...)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy złożyć w formie elektronicznej na adres jedz@psychiatria.com do dnia 5.12.2018 r. do godziny 09:30.

Te lezen:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (o których mowa w pkt XII.14 SIWZ zamieszczonej na Stronie internetowej Zamawiającego) należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 19.12.2018 r. do godziny 9:30.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: