Leveringen - 493837-2018

09/11/2018    S216

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa

2018/S 216-493837

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 203-461735)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Tel.: +48 222299931
Faks: +48 222299933
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpr.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadania

Numer referencyjny: ZP/5/X/2018
II.1.2)Główny kod CPV
48131000 Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-461735

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Powinno być:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

VII.2)Inne dodatkowe informacje: